Fordeler

***** Rikt naturressursgrunnlag som gir stort potensial innen vindkraft på land og til havs, vannkraft og bølgekraft.

  • Stor internasjonal kompetanse innen offshore, som kan brukes i utvikling av ny vindmølleteknologi.
  • Sterke miljøer innen prosessindustrien som kan rettes mot ny fornybar energiteknologi, for eksempel produksjon av solenergi-komponenter.
  • Sterk tradisjon for industrielt entreprenørskap.

Ulemper

***** Langt dårligere rammevilkår og støtteordninger enn konkurrerende EU-land.

  • Høye olje— og gasspriser gjør det mindre attraktivt å satse på fornybar energi.
  • Ikke godt nok samarbeid mellom aktører innen miljøvennlig energi.
  • For lang avstand til de politiske beslutningene.
  • For svake kompetansemiljøer innen fornybar energi.