Mens de andre store arbeidsgiverne i stat og kommune vil fjerne de mange særreglene for tidligpensjon, går Forsvaret motsatt vei. I et brev til Fornyings-og administrasjonsdepartementet (FAD) advarer de mot å fjerne, eller heve særaldersgrensene.

– Økning av avdelingsbefal og en harmonisering av personellstrukturen vil være vanskelig med flere eldre yrkesbefal i strukturen, heter det i brevet til FAD.

Årsaken til at Forsvaret går på tvers med de andre arbeidsgivere er denne: I dag går befal av ved 60 år, og yngre befal fyller deres stillinger. Dersom aldersgrensen heves, som følge av lenger levealder og ny pensjonstenkning, blir det liten sirkulering, og trangere karrieremuligheter i våre væpnede styrker.

Med det presset Forsvaret har på seg, både hjemme og ikke minst ute, ser ledelsen i FD alvorlig på at eldre offiserer blir sittende og holde på stillinger som yngre offiserer kunne fått.

I alle andre deler av det offentlige er altså situasjonen motsatt: Der vil man beholde folk lengst mulig, og fjerne særaldersgrensene.

Jobbe lenger Hele filosofien bak den nye pensjonsreformen som er i ferd med å bli vedtatt, er at folk skal jobbe lenger. Jo lenger du står i jobb, jo bedre blir pensjonen.

Men i norsk lovverk finnes der en rekke bestemmelser om ulike yrkesgrupper som både kan, og må, slutte lenge før vanlig pensjonsalder. Dette gjelder særlig fysisk og psykisk slitsomme yrker.

I årets lønnsoppgjør i offentlig sektor vil det først og fremst handle om tjenestepensjon. Da kommer også særaldersgrensene opp. Men det partssammensatte utvalget som la frem sin innstilling forrige uke, berørte knapt dette delikate emnet.

Det har sin forklaring.

Neppe endring i år Det er nemlig et eget utvalg som jobber med særaldersgrensene, der alle parter er representert. Dette ledes av statsråd Heidi Grande Røys (SV). Her står arbeidet i stampe. Man er ikke engang enige om å beskrive virkeligheten, den oppleves svær ulikt ut fra ståsted. Men trolig kan partene bli enige om å andre begrepet «plikt» til «rett», slik at for eksempel dyktige politifolk kan bli stående lenger i yrket.

Selv om regjeringen kan tvinge frem en reform, som ville fått bred støtte i Stortinget, vegrer de seg. Alle må med, og det kan ta tid.

Det er derfor grunn til å tro at særaldersgrensene ikke vil bli endret i denne omgang. Jobben med å få på plass en offentlig tjenestepensjon som alle kan leve med, vil kreve sitt i år.