Siden Kommisjonen ble etablert 1. januar i år, har den fått inn hele 207 begjæringer om gjenopptakelse.

Kommisjonen har fullstendig statistikk fra 12. oktober. Av de da 191 innkomne sakene, er 38 ferdigbehandlet.

En av 38 saker opp på nytt

27 saker er avvist fordi de ikke kan behandles av kommisjonen; de fleste fordi de er sivile saker. Kommisjonen tar kun straffesaker.

Av de 11 sakene kommisjonen hadde behandlet ferdig i midten av oktober, ble bare en henvist til ny behandling. I den saken mente Kommisjonen at den dømte trolig ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og derfor neppe skulle vært dømt. Årsaken til at han likevel ble dømt var at retten ikke kjente til hans psykiske tilstand.

Denne uken har Kommisjonen besluttet en sak gjenopptatt for andre gang; nemlig incestsaken fra Bergen.

De største sakstypene av de 191 innkomne sakene per 12. oktober er:

  • Vold/trusler: 49
  • Sedelighet: 38
  • Vinning: 25
  • Narkotika: 19
  • Div. forseelser: 32

Den siste posten består hovedsakelig av farts— og promillesaker.

Nye bevis

Når en sak blir besluttet gjenopptatt, skal den opp for samme rettsinstans, men i et annet område. Incestsaken omtalt her skal derfor opp for lagmannsretten, men ikke i Gulating som dømte mannen for 12 år siden.

De viktigste grunnene til at en sak skal kunne gjenopptas er:

n Nye bevis eller nye omstendigheter som kan føre til frifinnelse eller mildere straff.

n Når en internasjonal domstol har funnet at avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, og at ny behandling trolig vil føre til annet resultat.

n Dersom noen som har hatt sentral befatning med saken har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hatt innvirkning på dommen.

Kommisjonen kan ikke omgjøre dommer, bare beslutte at de skal gjenopptas.

Mer informasjon om kommisjonen finnes på www.gjenopptakelse.no