Saken dreier seg om besittelse og overdragelse av 61 kilo heroin, som politiet beslagla i 2004.

Beslaget er norgeshistoriens største.

Stoffet var gjemt bort i 64 pappesker med klær importert fra Tyrkia. Fire personer ble dømt i Oslo tingrett for besittelse og overdragelse, mens to av dem ble frikjent i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

De to øvrige ble dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten, men den ene av dem, en 34-årig mann, anket både lovanvendelse og straffeutmåling til Høyesterett.

– Jeg er kommet til at verken anken over lovanvendelsen eller anken over straffeutmåling kan føre fram, skriver førstvoterende, høyesterettsdommer Bård Tønder, i den enstemmige kjennelsen.