Det er Norske landskapsarkitekters forening (NLA) som foreslår at regjeringen setter i gang arbeidet med en nasjonal verneplan for parker og grøntanlegg. Saken er nå til vurdering hos miljøvernminister Børge Brende.

NLA viser i et brev til miljøvernministeren til en rekke uheldige eksempler på at flotte uteanlegg og parker er blitt ombygd til det ugjenkjennelige, eller er blitt ofret i forbindelse med regulerings— og utbyggingssaker. Nå vil NLA sette en stopper for raseringen av grønne, verneverdige uteanlegg - ofte eid av det offentlige.

Det er den hittil lave status for utenomhusanleggene som bekymrer landskapsarkitektene:

— Vi mener det derfor er på tide at det utarbeides en verneplan for landskapsarkitektur her i landet, sier NLA-leder Willy Thomassen.

— Disse anleggene har få forkjempere. Mange av dem er i det offentliges eie, som statsanlegg ved prestegårder, kirkegårder, gravlunder, stasjonsparker eller kommunale anlegg som torg, idrettsanlegg, parker og badeplasser, sier han.

— Vi henvender oss til miljøvernministeren for å sette søkelyset på bevaring av grøntanlegg og parker, i en nasjonal verneplan, sier Thomassen.

Tilsvarende planer er laget for fjellområder og vassdrag. En verneplan vedtatt av Stortinget utelukker alle fysiske inngrep.