Nytt demokratifag i skolen, skjerpe innforeldrenes rett til å publisere informasjon om egne barn og styrke barns meninger i barnevernssaker er blant forslagene Torgersen la frem for barneminister Audun Lysbakken (SV) tirsdag formiddag.

— Ungdom er en kraft, de må ha tilgang på makt over sitt eget liv. Men i dag er mange låst i skoleløp der man skal bli flink til noe, sa Torgersen under fremleggelsen av rapporten «Ungdom makt og medivirkning», der de har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse påulike arenaer.

Gruppen har bestått av ungdom fra 16 år og oppover fra frivillige organisasjoner og mer uorganisertefritidsaktiviteter.

Eget fag

Torgersen og utvalget foreslår et eget demokratifag i grunnskolen. Obligatorisk deltagelse ved skolevalg være en del av faget, i følge utvalget.

Utvalget vil også øke fraværskvoten slik at elever som jobber med demokratiske aktiviteter får flere fraværsdager enn i dag.

Torgersen understreket at terrorangrepene 22. juli har påvirket arbeidet, men at de bevisst har forsøkt å «zoome ut» for å få et helhetlig bilde av situasjonen til barn og unge.

— Hadde rapporten kommet ut i sommer, ville den sett ganske annerledes ut, sier Torgersen til Bergens Tidende.

Vil utjevne forskjeller

— Det er viktig at demokratiet ikke blir et ekskluderendeeliteprosjekt, men at alle har så lik mulighet til å delta som mulig. Skolen stå sentralt i dette arbeidet og i større grad tilrettelegge for at unge kan erfare hva det vil si å delta idemokratiske prosesser, sier utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen.

Også barneminister Audun Lysbakken er opptatt av at ungdom skal bli hørt.

— Ungdom skal ha makt til å påvirke samfunnet. Jeg vil at ungdom sikres innflytelse i saker som påvirker deres liv, sier SV-statsråden.

Mer makt på nett

Rapporten slår videre fast at sosiale medier kan bidra til å gi unge mer makt. Samtidig opplever mange unge at de mister kontrollen overopplysninger om dem selv på nettet. Å forhindre personvernkrenkelser er enviktig samfunnsoppgave fremover, mener utvalget.

Her er utvalgets forslag:

 • Detinnføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen
 • Skolevalgblir obligatorisk i videregående skole og at det tilrettelegges for skolevalg iungdomsskolen
 • Fraværskvotenøkes for elever i videregående skole og at skolen åpner seg for organisasjonerog politiske partier
 • Detinnføres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd og en tilskuddsordning forkommuner som følger retningslinjene
 • Myndighetenepå lokalt, regionalt og nasjonalt nivå tar i bruk modellen medekspertgruppermøter med ungdom med særskilte erfaringer
 • Myndighetenetilrettelegger for lokale samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjonene ogat det opprettes et statlig tilskudd for oppfølging av grupper med lav grad avdeltakelse i organisasjonene
 • Slettmeg.novidereføres i sin nåværende form og vurderes styrket på sikt
 • Detgjøres en juridisk utredning av muligheten for å reguleretredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger
 • Personopplysningsloveninnskjerper foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn og atlovverket gjøres kjent for foreldre
 • Barnog unges synspunkter skal dokumenteres i barnevernsaker og at det lovpålagtetilsynet med barneverninstitusjoner øker
 • Detryddes opp i lovverket når det gjelder plassering av barn utenfor hjemmet og atreglene om inngrep i selvbestemmelsen under institusjonsopphold inntas i lov
 • Barnevernetfår ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere Les mer på departementets hjemmesider

Hva synes du om et eget demokratifag i skolen? Del din mening med oss!