• Mange kvinner sitter igjen som tapere når ekteskapet ryker, mener Kvinnepanelet.
  • 640.000 kvinner hadde i 2009 omsorg for barn under 18 år
  • 300.000 av disse jobbet heltid, mens 186.000 jobbet deltid
  • 154.000 kvinner med barn under 18 var ikke registrert med jobb (denne gruppen kan også inkludere studenter og uføre)
  • 47.000 kvinner oppga at de er hjemmearbeidende som hovedsaklig virksomhet
  • Ved nyttår var det 1.210.000 yrkesaktive kvinner i Norge (selvstendig næringsdrivende ikke regnet inn)
  • (Kilder: Arbeids— og velferdsdirektoratet/ SSBs Arbeidskraftundersøkelse)