Forslaget blir satt fram i et høringsnotat om minstemål i turistfisket og fritidsfisket. De nye reglene vil innebære at gutter og jenter som fisker med stang og håndsnøre fra kaikanter og bergknauser, må følge de samme minstemålsregler som yrkesfiskere — og fritidsfiskere med garnlenker på inntil 210 meter.

Departementet foreslår at fritidsfiske og turistfiske etter småsei og makrell fortsatt skal være unntatt fra mintemålsbestemmelsene.

Minstemål

Minstemålet for torsk er etter de någjeldende regler 47 centimeter nord for 64. breddegrad og 30 centimeter sør for denne grenselinjen. Den 64 breddegrad deler Norge med en linje som går gjennom Steinkjer i Nord-Trøndelag og Linesøya i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag.

De tilsvarende minstemål for hyse er henholdsvis 44 og 27 centimeter. Og for kveite er minstemålet 60 centimeter over hele landet.

Hittil har fiske til egen husholdning vært unntatt fra betemmelsene om minstemål.

Turistfiske

Både Norges Fiskarlag og Norges Turistråd har tidligere gått inn for å begrense fritidsfisket. En rapport fra Universitetet i Tromsø i mai 2001 konkluderte med at utenlandske turister i Norge årlig fisker nærmere 15.000 tonn fisk til en verdi av 200 millioner kroner.

— Fiskeridepartementet mener at både det utenlandske turistfisket og det norske fritidsfisket har fått et såpass stort omfang, og bidrar i såpass stor grad til beskatningen av fiskebestandene langs kysten, at det er rimelig at bestemmelser som skal tjene til en bærekraftig beskatning av ressursene også gjøres gjeldende for disse gruppene av fiskere, heter det i høringsnotatet.

Høringsfristen er fastsatt til 5. april. Fiskeridirektoratet har fått ansvaret for å gjennomgå de uttalelsene som kommer inn, og har også fått fullmakt til å fastsette nye regler - dersom dette blir konklusjonen.

(NTB)