Fram til da er det kun veterinærer som skal foreta kastreringen, og da med bedøvelse. Det må også skje før grisen er fire uker gammel. Denne overgangsordningen trer i kraft 1. august i år.

Næringskomiteen har behandlet forslaget til endringer i dyrevernloven og sier at kastrering uten bedøvelse er smertefullt for grisen, både under inngrepet og i tiden etter.

Komitéen fastslår at dagens praksis, der hanngriser rutinemessig kastreres innen syv dager av bøndene selv, uten bruk av bedøvelse, bryter med prinsipper om god dyrevelferd. Dette gjøres i dag for å unngå såkalt "rånelukt" i svinekjøttet.

Merkostnader Også Senterpartiet slutter seg til dette, men Marit Arnstad vil ha en ti års overgangsperiode istedenfor syv. Hun mener også at nyordningen betyr store merkostnader for grisenæringen og vil at staten skal dekke bruk av veterinær. Dette mener Sp kan koste opp til 30 millioner i året. Flertallet i komitéen mener at næringen selv må dekke dette.

Lovendringen om forbud mot kastrering gjelder også reinbukk, hund og fjørfe.

Næringen har større problemer med overgangsordningen som trer i kraft i august, enn selve forbudet som kommer i 2009. Mange mener at bruk av veterinær er bortkastede penger, ettersom det er høyst uklart om bedøvelsesmetoden som brukes på smågris, gir full virkning.

Fjerne rånelukt I overgangsperioden skal næringen og Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF) utvikle metoder for å sikre at grisekjøtt med rånelukt ikke kommer ut på markedet. Landbruksdepartementet mener at det kreves intensivert avlsforskning i denne perioden for å frembringe griser som har mindre av de stoffene som utvikler rånelukt.

Dette må være på plass før forbudet kan tre i kraft, derfor den forholdsvis lange overgangsperioden. Dersom et forbud mot kastrering ble innført med kortere frist, ville store mengder svineslakt være uegnet som menneskeføde.

Dette kan koste grisebøndene 300 til 500 millioner i året, og vil true hele næringen, heter det.

(NTB)

VIRIL FREMTID?: Disse to grisene -den ene har ved hjelp av kloning med en manet fått selvlysende nese, men det er usikkert om den hjelper mot kastrering.
FOTO: EPA