Det blir ikke innført krav om å ID-merke alle katter, har Landbruks— og matdepartementet besluttet.

I fjor høst sendte Mattilsynet på vegne av departementet ut på høring et utkast til en ny forskrift med krav om ID-merking av katter.

De fleste som uttalte seg i høringen, var positive til å innføre krav om å merke katter. Mattilsynet mener imidlertid at kostnadene forbundet med obligatorisk merking vil bli for store målt mot effekten for dyrevelferden.

— Vi må prioritere mellom mange, isolert sett gode tiltak. Obligatorisk ID-merking av katter ville måttet konkurrere med andre oppgaver som er viktigere og mer kostnadseffektive for å bedre dyrevelferden, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Nå har Landbruks- og matdepartementet fulgt anmodningen fra Mattilsynet om ikke å forskriftsfeste et krav om at katter skal ID-merkes.