Statens vegvesen retter kritikk mot en rekke bomveiselskaper fordi de bruker for mye av de innkrevde bompengene til drift og administrasjon. Høye styrehonorarer er et ankepunkt som ofte nevnes.

– Flere bompengeselskaper har et høyt kostnadsnivå og det bør vurderes tiltak for å redusere kostnadene, skriver Statens vegvesen-Vegdirektoratet i et brev til Samferdselsdepartementet.

Brevet bygger på informasjon fra etatens fem regionkontorer om bomveiselskapenes regnskaper i 2005. I løpet av 2005 ble det krevd inn bompenger ved 47 bompengeprosjekter.

Vegdirektør Olav Søfteland sier til NTB at driften av bomveiselskapene «er blitt mye bedre». Han sammenligner med det som ble avdekket ved en stor revisjon for noen år siden. Da kom det fram at styrene i enkelte selskaper brukte innkrevde bompenger blant annet til dyre konferanser og utenlandsreiser med partnere.

Dyr drift

Trafikantene betalte totalt cirka 4,2 milliarder kroner i bompenger på riks— og fylkesveiene i 2005. Selskapenes driftskostnader var på cirka 460 millioner kroner, det vil si 10,9 prosent av bompengeinntektene, blir det opplyst i brevet til departementet.

NTB har fått innsyn i notater der det fram at i to av selskapene i Region Vest – Sunnfjordtunnelen og Fastlandssamband Halsnøy – var driftskostnadene 22 prosent av driftsinntektene.

Vegdirektoratet har merknader om høye driftskostnader også i selskapene Tønsberg Hovedvegfinans, Fjærlandsvegen, Folgefonntunnelen, Osterøy bruselskap, Trekantsambandet/Sunnhordland bru- og tunnelselskap, E 134 Rullestadjuvet og Nordkapp Bompengeselskap.

Høy lederlønn

Fjellinjen i Oslo, Svinesundforbindelsen og Østfold Bompengeselskap får kritikk for høye lederlønninger.

– Honorar til daglig leder på kr 589.514 synes høyt sett i sammenheng med at personen også er daglig leder i Hadelandsvegen, heter det i kommentaren om Østfold Bompengeselskap.

Vegdirektoratet stiller seg også spørrende til hvorfor deler av honoraret til lederen i Østfold Bompengeselskap faktureres som finansielle tjenester.

– Finansielle oppgaver for selskapet bør være en naturlig del av daglig leders arbeid, og dermed innbakt i lønnen, heter det.

Kostbare styrer

Fjellinjen, Svinesundforbindelsen og Østfold Bompengeselskap får kritikk også for det Vegdirektoratet oppfatter som høye styrehonorarer. I Fjellinjen var det samlede styrehonoraret i 2005 på 272.420 kroner.

– Et samlet styrehonorar på 155.000 kroner for fire medlemmer er i utgangspunktet noe høyt, heter det i kommentaren om Svinesundforbindelsen.

Vegdirektoratet mener at også et samlet styrehonorar på 128.800 kroner i Østfold Bompengeselskap «synes noe høyt». Dette selskapet blir oppfordret til å redusere antall styremedlemmer. Sju er for mye, mener Vegdirektoratet.

Flere andre selskaper med sju eller åtte styremedlemmer bli også uttrykkelig oppfordret til å redusere antallet. Dette gjelder både Fjærlandsvegen, Sunnfjordtunnelen, Vegsambandet ÅLK (Lærdal-Kaupanger), Osterøy bruselskap og E 39 Rennfast/Tungenes Ferjeterminal.

Penger i banken

I kommentaren til regnskapet for Hvalertunnelen stiller Vegdirektoratet et kritisk spørsmål om hvorfor dette selskapet har økt bankinnskuddet til 21 millioner kroner i stedet for å betale ned på gjelden.

Vegdirektoratet stiller også spørsmål ved hvorfor Vegsambandet ÅLK har et bankinnskudd på 10,6 millioner kroner, og hvorfor Osterøy bruselskap har bygd opp egenkapitalen til 12,1 millioner kroner.