Nordmenn støtter dommernes vurdering av at Breivik var strafferettslig tilregnelig. Dette kommer frem i en meningsmåling som Respons analyse gjennomførte for BT og de andre regionavisene fredag ettermiddag.

85 prosent av de spurte svarte at de har svært stor eller ganske stor tiltro til at dommerne konkluderte riktig. Bare 4 prosent svarte at de har liten tiltro til dommen.

— Dette er veldig positive tall og i tråd med folks rettsoppfatning, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i en kommentar til meningsmålingen.- Hadde det motsatte vært tilfelle, ville folk blitt kastet ut i usikkerhet. Det ville vært en stor forskjell på det folk har sett fra rettssalen og det en slik dom ville innebære.

De som har høy tiltro til dommen, kommer fra alle deler av befolkningen og stemmer på ulike partier. Tiltroen øker med alderen.

Støtter aktoratet

Også påtalemakten får bred støtte for sin avgjørelse om å ikke anke forvaringsdommen. Tre av fire spurte mener at det ikke ville være riktig å anke.

Også her er det bred enighet i alle grupper av befolkningen og blant velgere i alle partier.

— Dette er et tydelig tegn på at saken bør stoppe i Oslo tingrett. Dommen er et solid håndverk fra solide dommere med en grundig tilnærming, sier Larsen til BT.

Bare 12 prosent av deltakerne i meningsmålingen svarte at aktoratet burde anke dommen.

Busch tar selvkritikk

I en pressemelding uttaler riksadvokat Tor-Aksel Busch at han håper at dommen vil medføre at berørte og pårørende av terrorangrepene ikke påføres ytterligere belastning.

Samtidig tar han selvkritikk for at påtalemakten opprinnelig motsatte seg å utnevne ytterligere to rettssakskyndige for å vurdere Breiviks mentale tilstand.

— Vi beklager det nok en gang. Det er mye å lære av en sak som dette. Vi ser at det er behov for en grundig gjennomgang av reglene rundt bruks av rettssakkyndige i straffesaker, skriver Busch.

Også medaktor Inga Bejer Engh mener at dommen er grundig. Fredag ettermiddag sa hun at aktoratet tar den til etterretning.

— Det er fornuftig å sette strek nå, sa hun.

I meningsmålingen deltok et representativt utvalg på 700 personer. Alle var over 18 år.