Mens økonomer, trygdeeksperter og regjeringspolitikere advarer mot å belaste folketrygden ytterligere, er stortingsflertallet fast bestemt på at pensjonsytelsene heretter skal øke minst i takt med lønnsutviklingen blant yrkesaktive.

Fylkesmann og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen kommenterer dette slik i samtale med Bergens Tidende:

— Det blir uhyre krevende å legge dette prinsippet til grunn i fremtiden. Det blir vanskelig nok å takle problemet med eldrebølgen i årene som kommer.

Dersom man likevel skulle velge å regulere pensjonen i forhold til lønnsveksten, vil det nok bli aktuelt å revurdere beskatningen av trygdeytelsene, sier Johnsen som leder den store pensjonskommisjonen.

Vidtgående forslag

Et annet alternativ er å indeksregulere ytelsene etter prisutviklingen som vil gi en mer moderat pensjonsvekst.

Kommisjonen har frist til 1. oktober med å avgi innstilling. Etter alt å dømme vil den inneholde en rekke vidtgående forslag for å unngå at folketrygden legger beslag på en urimelig del av offentlige midler i årene som kommer.

Sigbjørn Johnsen, som var finansminister i Gro Harlem Brundtlands 3. regjering (1990-96), nevner to viktige grep for å få noenlunde kontroll med utgiftsøkningen:

— Fød flere barn og vent heller noen år med å bli pensjonist! Det blir en viktig oppfordring til fremtidige generasjoner, sier han.

Dermed påpeker han at landet trenger flere mennesker til å bære byrdene med å finansiere trygdeordningene.

Endringer fra 2010?

Det vil ta tid før de konkrete reformforslagene fra Johnsen-kommisjonen blir satt ut i livet.

Dersom prosessen med høring og den videre politiske behandling «går på skinner,» som han sier, vil endringene tre i kraft først rundt 2008-2010.

— Er tiden inne for å avskaffe AFP-ordningen?

— I et fremtidig pensjonssystem må vi fortsatt ha tøyelige tidsmarginer, der det i gitte tilfeller er mulig å gå ut av arbeidslivet før fylte 67 år. Utfordringen blir å organisere arbeidslivet slik at de eldre arbeidstakerne lettere enn i dag kan få andre oppgaver, sier Johnsen.

Må lønne seg å fortsette

Også førsteamanuensis Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole er overbevist om at den viktigste utfordringen i et trygdeøkonomisk perspektiv blir å beholde folk noen år lenger i arbeidslivet.

— For å oppnå det må en finne stimulanser som virker effektivt både overfor de ansatte og arbeidsgiveren. Undersøkelser som er gjort viser at de ansatte må ha mer igjen økonomisk for å fortsette, og arbeidsgiveren må ha noe igjen for at det skal lønne seg å beholde de eldre, sier Øystein Thøgersen til Bergens Tidende.

— Han er ikke fremmed for at for eksempel lavere arbeidsgiveravgift for folk over en viss alder kan være veien å gå.

AFP må nok beholdes, for å ivareta interessene til slitne arbeidstakere. Men ordningen har mange uheldige sider, blant annet er det en billig måte for arbeidsgiveren å kvitte seg med folk, mener han.

- Grenser mot lureri

Thøgersen sier at han har størst sympati for å velge en pensjonsreform der ytelsene følger reallønnsutviklingen. Men han erkjenner at det blir meget kostbart - en ordning som «ikke går i hop», som han sier.

I hvert fall er det «på grensen av lureri» å regulere pensjonene etter konsumprisindeksen. Politikerne har i årtier gjort seg skyldig i et kontinuerlig løftebrudd mot pensjonistene, for pensjonsutbetalingene har på ingen måte fulgt reallønnsutviklingen, slik de er blitt lovet, understreker Thøgersen.