RAGNHILD HOVVEGARD VALDE (foto)  ragnhild.hov@bergens-tidende.noÅs/Bergen

Skolen tok ikke hensyn til at vi ønsket at barna skulle få en livssyns— og religionsnøytral undervisning, sier Jens Orning til Bergens Tidende. Striden mellom seksbarnsfamilien og skolemyndighetene begynte allerede for tre år siden da KRL-faget ble innført som skolefag. Jens og Birgit Orning fikk avslag på en søknad for fritak for datteren Pia som i 1997 skulle begynne i andre klasse på Kleppestø barneskole. Senere har de også fått avslag for fritak for de andre barna.

Tapte i byretten Vi så det som umulig å søke om fritak fra deler av undervisningen, fordi skolen integrerer fagene i hverandre. Kristendomstimene var ikke begrenset til bestemte undervisningstimer. Vi opplevde for eksempel at salmesang ble lagt inn i andre fag, forklarer Orning. Etter en del diskusjon mellom oss og skolen, søkte vi om differensiert undervisning, men fikk til svar at skolen ikke hadde ressurser til det, Dette er stikk i strid med fagets intensjon, sier Orning. Birgit og Jens Orning er ett av åtte foreldrepar som er medlemmer av Human-Etisk Forbund som har saksøkt staten for brudd på menneskerettskonvensjonen. Da de tapte saken i byretten i mars i fjor, tok de datteren Pia ut av kr på Kleppestø barneskole. Hun flyttet til sin bestemor på Ås i Akershus og begynte på den private Steinerskolen der. Hvorfor kunne ikke barna begynne på Steinerskolen i Bergen? Årsaken var at vi syntes det ble for langt og tungvint å sende barna fra Askøy til Paradis i Fana, sier Orning. Men Steinerskolen er jo ikke kjent for å være en livssynsnøytral skole? Nei, men vi synes likevel det er lettere å komme i dialog med lærerne der enn det var på skolen på Kleppestø. Steinerskolen har dessuten godt skussmål blant human-etikere, hevder Orning.

Flyttet etter Vi innså fort at det var en uholdbar situasjon for barna å splitte opp familien på denne måten. Derfor sa jeg opp jobben min og flyttet til Ås 1. oktober. Etter nyttår har hele familien brutt opp og flyttet til Ås. Nå går alle barna på Steinerskolen hvor de trives svært godt, sier Orning. Orning, som også har vært leder av Human-Etisk Forbund i Hordaland, understreker at det var problemene barna fikk med KRL-faget som var hovedårsaken til at familien flyttet. Jeg er selv oppvokst på Laksevåg og har røtter i Bergensområdet. Hele familien trivdes godt på Askøy og vi hadde ingen ønsker om å flytte bort. Men situasjonen på skolen ble så vanskelig at vi så ingen annen råd, sier Orning. Ville dere akseptert skolens undervisningsplan om den hadde fungert etter intensjonen med KRL-faget?. Slik jeg ser det, er det den kristne formålsparagrafen i den norske skolen som er hovedproblemet. Så lenge det er skolens oppgave å gi barna kristen oppdragelse, vil det ikke fungere for ikke-kristne og for elever som tilhører andre religioner. Det er umulig for lærerne å gi en religionsnøytral undervisning før den kristne formålsparagrafen er tatt bort, mener han.

Fritaksretten bedre Rektor ved Kleppestø barneskole, Tor Magnus Lilletvedt, ønsker ikke å kommentere Ornings sak konkret. Men det er min generelle oppfatning at det var feil å ta bort fritaksretten til faget. Lilletvedt understreker at det er et problem at barneskolene i dag praktiseres integrert undervisning. Han mener derfor det er vanskelig å frita elevene fra deler av undervisningen. Dette er problem for elever som tilhører andre religioner, sier han. Jeg synes den gamle ordningen med fritaksrett og alternativt tilbud om livssynsundervisning for elever som ikke tilhørte statskirken fungerte bedre, konkluderer Lilletvedt.

fakta/KRL-faget _Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget) har som mål å samle alle skolebarn med alle livssyns- og religioner til å følge samme fag uten å gi slipp på den kristne formålsparagrafen. _ Faget skal ikke inneholde forkynning. Elevene skal derfor få en orientering om alle verdensreligioner. Faget skal fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål. _Tidligere hadde foreldre med ikke-kristent livssyn rett til å ta barna sine ut av kristendomsundervisningen. Staten gav penger til separat undervisning i livssyn og andre religioner. Nå er fritaksretten sterkt begrenset. _ Foreldre skal kunne frita barna fra fra salmesang, trosbekjennelser, kirkegange og andre ritualer. _ KRL-faget ble innført i skolen fra 1997. I stortingsvedtaket forutsettes det at det skal gis opplæring i flere religioner, men kristendommen skal gis størst plass. _ Human-etikere, muslimer og konservative kristne vil ha den norske staten dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene fordi faget er gjort til et obligatorisk skolefag.