Det viser den endelige oppsummeringen av høringsuttalelsene om forholdet stat-kirke.

Den andre og oppsummerende rapporten fra Stiftelsen Kirkeforskning (Kifo) ble overlevert kirkestatsråd Trond Giske (Ap) mandag. Rapporten oppsummerer høringsuttalelsene til Gjønnes-utvalgets innstilling om forholdet mellom staten og Den norske kirke.

– Selv etter den endelige oppsummeringen er ikke bildet spesielt forandret. En klar overvekt av høringssvarene er kritiske til et skille mellom stat og kirke, man ønsker å beholde statskirken, men høringsuttalelsene spriker også kraftig, sier Giske til NTB.

Statsråden mener at det eneste som kan leses klart ut av rapporten er at jo lenger opp i kirkesystemet man kommer, jo flere er det som er for et skille mellom kirke og stat. Jo lenger ned mot grasrota man kommer, jo flere ønsker å beholde statskirken.

Mer kritiske

Kritikken av statskirkeordningen er langt sterkere i de siste 204 høringssvarene som ble offentliggjort mandag, enn blant de 1.550 høringssvarene som ble presentert i januar. De 204 svarene kommer hovedsakelig fra proster og biskoper og bispedømmeråd i Den norske kirke, tros— og livssynssamfunn og faginstanser på menneskerettighets-, religionsfrihets- og diskrimineringsområder.

Rapporten viser at det blant de lokale instansene, både de kirkelige og offentlige, er klart flertall for å videreføre dagens ordning og å forankre Den norske kirke i Grunnloven. Blant kirkens instanser på mellomnivå og sentralt nivå – proster, biskoper og bispedømmeråd – er det klart flertall for å endre dagens ordning og forankre Den norske kirke i en egen kirkelov. Tros- og livssynssamfunnene utenfor statskirken ønsker å endre dagens ordning og likestille statskirken med øvrige tros- og livssynssamfunn ved hjelp av en felles lovgiving.

– Styrket Ap-forslag

Statsråd Giske mener at stat/kirke-løsningen som Arbeiderpartiets sentralstyre anbefaler, står sterkere etter den endelige oppsummeringen av alle høringsuttalelsene.

– Jeg mener at Aps forslag best ivaretar en samlende løsning i en sak som i høy grad er preget av mange ulike syn, sier Giske.

Aps sentralstyre vil beholde kirkens forankring i Grunnloven, men fjerne paragrafen om at den evangelisk-lutherske lære er Norges offentlige religion.

– Vi må imøtekomme flertallet som ønsker en fortsatt grunnlovsforankret statskirke. Vi kan ikke overse så mange høringssvar. Dette har tross alt vært en av tidenes største høringsrunder, hvor 2.500 ulike instanser ble invitert til å delta og hvor vi fikk inn 1.750 svar, sier Trond Giske.