JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Et mindretall, Høyre og Frp, er i helt i mot vegprising.

Arbeiderpartiet, KrF, Sp, V og SV stod samlet da Samferdselskomiteen på Stortinget la frem innstillingen om vegprising før helgen. Dermed er det et solid flertall for prinsippet om vegprising allerede før Stortinget skal avgjøre saken i begynnelsen av mai.

Foreslår Sotrabroen I motsetning til bompenger, som innkreves for å finansiere bestemte vegprosjekter, innføres vegprising med det formål å regulere trafikken på veger med særlig stor kødannelse. I Bergens-området har vegsjef Ole Chr. Torpp foreslått å innføre vegprising på den overbelastede Sotrabroen. Inntektene mener vegsjefen kan benyttes til å finansiere et mye bedre busstilbud enn i dag mellom Straume og Bergen sentrum. Dette vil bedre fremkommeligheten for alle, og Samferdselsdepartementet mener at vegprising på den måten kan være et aktuelt alternativ til store investeringer i nye eller bredere veger.

Lokal bruk av inntektene Flertallet i samferdselskomiteen følger stort sett Samferdselsdepartementets forslag, som går ut på at inntektene fra vegprising skal benyttes i det området hvor avgiften blir innkrevet. Kollektivtransport, tiltak for trafikksikkerhet og miljøtiltak nevnes spesielt.

I tillegg understreker flertallet at inntektene også kan brukes til drift av kollektivtrafikken. Det vil si til for eks. å opprette flere bussruter eller til å sette ned billettprisene.

Stortinget må godkjenne Flertallet understreker også at vegprising bare bør innføres der det foreligger lokal tilslutning. I særlige tilfeller kan Samferdselsdepartementet pålegge vegprising. For eks. der ordningen omfatter flere kommuner, og bare én av dem går i mot.

Uansett må innføring av vegprising godkjennes av Stortinget.

Klasseskille Mindretallet, H og Frp, er i mot selve prinsippet om vegprising. Mindretallet, anført av samferdselskomiteens leder, Oddvard Nilsen, hevder med grunnlag i en TØI-rapport at avgiften må være på rundt 30 kroner for å ha en virkning. Vegprising vil dermed bety et klasseskille på vegen som særlig rammer barnefamilier, uføre og handicappede.