De siste ti årene har brukerne av de kommunale pleie— og omsorgstjenestene blitt stadig yngre. I fjor var over 30 prosent av mottakerne av hjemmetjenester under 67 år, det vil si 54.650 personer.

— Veksten har tiltatt de siste årene. Ressursene vris fra tradisjonell eldreomsorg til «yngreomsorg», sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør i Kommunesektorenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Trenger døgnhjelp

Fra 1992 til 2005 økte antallet mottakere av pleie- og omsorgstjenester under 67 med hele 78 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økningen må ses i sammenheng med den såkalte psykiatrireformen, mener Gudbjørgsrud. Reformen går ut på at psykisk syke ikke skal bo på institusjon, men skal få tilrettelagt hjelp i eget hjem.

— En stor andel av de yngre brukerne er svært ressurskrevende. Problemet er at mange har så dårlig boevne at de ikke klarer seg på egen hånd. Mange har behov for heldøgnstilbud, sier KS-direktøren.

Antall heldøgnsplasser for psykisk syke på sykehusene er også blitt bygget ned, slik at flere er blitt flyttet til hjemkommunene raskere enn planlagt.

— Mange pasienter er så krevende at det er vanskelig å følge dem opp i nærmiljøet, og de burde få tilbud på en institusjon. En del som sliter med tunge psykiatriske lidelser har rett og slett ikke evne til å kunne bo for seg selv, sier Gudbjørgsrud.

I tillegg til personer med psykiske lidelser, finnes det også flere ressurskrevende brukere under 67 år som enten sliter med rus eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Mindre til de eldste

En konsekvens av at stadig flere yngre, krevende brukere legger beslag på pleie- og omsorgsressurser, er at det blir mindre igjen til de eldste.

— Alle konkurrerer om de samme ressursene, og det betyr at det blir mindre igjen til den tradisjonelle eldreomsorgen, sier Gudbjørgsrud.

Parallelt med at flere personer mottar tjenester i eget hjem eller omsorgsbolig, er antall beboere i institusjoner redusert. På landsbasis bodde 40.300 personer i institusjon i fjor. Det er en nedgang på 419 beboere i forhold til året før.

3900 flere årsverk

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser for øvrig at den rød-grønne regjeringen ligger godt an når det gjelder målsettingen om å få «10.000 nye hender i eldreomsorgen».

Foreløpige tall viser at antall årsverk økte med 3881 årsverk innen pleie- og omsorgssektoren fra 2005 til 2006.

— Det ser ut til at regjeringen er i rute for nå målet om 10.000 nye årsverk innen 2009, sier Gudbjørgsrud.