– Kapasiteten i barne— og ungdomspsykiatrien er økt betydelig, sier assisterende forskningssjef Vidar Halsteinli ved SINTEF Unimed til Bergens Tidende. Han er en av bidragsyterne til årets Samdata-rapport om psykiatrien i Norge.

Rapporten er gledelig lesning. Etter år med reduksjon i det psykiatriske tilbudet er det i ferd med å lysne.

«Bedre enn forventet»

– Vi er svært glad for de nye tallene som nå presenteres. Utviklingen har gått bedre enn forventet, sier seniorrådgiver Arild Gjertsen i Statens Helsetilsyn.

Stadig flere barn og unge får hjelp. Vel 23.000 ble behandlet i fjor. Det er en økning på nesten 30 prosent. Over 90 prosent av de unge får behandling ved poliklinikk. Og vi snakker om nye pasienter. Bare 12 prosent av pasientene ble henvist i 1996 eller før.

Flest gutter

Over halvparten av dem som trenger hjelp er gutter, og nær halvparten er mellom sju og 12 år. Andel og aldersfordeling har vært stabil siden 1996. Blant jentene er det imidlertid endringer. Andelen som trenger hjelp holder seg på 44 prosent. Men behovet forskyver seg fra de yngste til jenter mellom 13 og 18 år.

Tristhet, depresjoner og sorg er nå den viktigste grunnen til at unge jenter over 13 år henvises til behandling.

Blant guttene er det atferdsvansker, rus, kriminalitet og hyperaktivitet som er den viktigste henvisningsgrunnen – og den årsaken som øker mest. Flere voksne

Tilbudet til de voksne er også blitt merkbart bedre de siste årene. Døgninstitusjoner for voksne skrev ut 30.500 pasienter i fjor. Det er 6.500 flere pasienter enn i 1995, en økning på 27 prosent.

Pasientene er også innlagt færre døgn. Antall døgn er i snitt redusert fra 114 til 63 i samme periode.

– Skrives de ut for tidlig slik at de blir såkalte svingdørspasienter? – Det kan tenkes. Men vi ser også en gradvis overføring av langtidspasienter til kommunene. Etter hvert vil det gi bedre kapasitet på sykehusene. Problemet er at mange kommuner ikke har utviklet noe tilbud ennå, sier Halsteinli.

505.000 konsultasjoner

Poliklinikkene for voksne viser samme positive utvikling. Totalt hadde poliklinikkene 505.000 konsultasjoner i fjor, en økning på 68.000 eller 16 prosent i forhold til 1995.

Gledelig utvikling til tross; det er ikke nok. Ventelistene for behandling er mer enn lange. Etter første tertial i år stod 6.500 pasienter på venteliste ved offentlige poliklinikker. I snitt venter unge under 18 år i 67 dager på behandling. Voksne venter 48 dager. Hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere med offentlig driftsavtale er ventetiden både ett og to år.

For to år siden bevilget Stortinget 24 milliarder kroner til en opptrappingsplan av psykiatrien for perioden 1999 til 2006. – Hvis målene i opptrappingsplanen skal innfris må veksttakten øke, sier assisterende forskningssjef Vidar Halsteinli ved Sintef Unimed.