Det er først og fremst i distriktene vi finner de ubesatte legestillingene. Flere av disse har stått ledig i lang tid, og det er tvilsomt om alle stillingene vil være besatt når ordningen innføres 1. juni. Dermed vil flere tusen nordmenn stå uten navngitt fastlege. Flere norske kommuner, blant annet i Nordland, har ikke fast ansatte leger i det hele tatt. Der ivaretas helsetilbudet av korttidsvikarer, ofte fra utlandet.

Også i sentrale strøk I sentrale strøk er håpet om å finne leger til de ubesatte stillingene større. Dette gjelder for eksempel Asker og Bergen, der legekontorer står tomme fordi stillingene nettopp er blitt lyst ut.

— Det finnes cirka 350 ubesatte fastlegestillinger per i dag. Disse fordeler seg på mange norske kommuner, og forekommer slett ikke bare i distriktene. Det er vårt håp at flere av disse stillingene vil bli besatt innen 1. juni, sier Rikstrygdeverkets prosjektleder for fastlegeordningen, Ole Grannes, til NTB.

Få vil stå utenfor 2,5 millioner nordmenn svarte på tilbud om fastlege før fristen gikk ut torsdag. 10 prosent brukte internett, 4 prosent telefonen. De øvrige sendte svarskjemaet i posten. De siste dagene har Rikstrygdeverket mottatt rundt 200.000 registreringer hver dag. Så godt som alle nordmenn vil være med i fastlegeordningen.

— Vi vet ikke nøyaktig hvor mange pasienter som aktivt har reservert seg mot å få en fastlege, men det er grunn til å tro at det dreier seg om forsvinnende få. Selv de som ikke har sendt inn svarskjema vil bli tildelt fastlege, sier prosjektleder Grannes.

Bare 50 av nærmere 4.000 leger har gitt beskjed om at de ikke ønsker å være fastleger. Likevel frykter Sosial- og helsedepartementet at det ikke er leger nok til alle som vil ha fastlege. Ifølge beregninger foretatt av Dagens Medisin vil 150.000 nordmenn ikke få den fastlegen de vil ha.

I løpet av mai vil Rikstrygdeverket gi deg beskjed om hvem som blir din fastlege.

NTB