Blant annet skal barn født utenfor ekteskap og adopterte likestilles med ektefødte barn selv om barna er født eller adoptert før 1. januar 1965.

Menn og kvinner blir likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. Samboere som lever i ekteskapslignende forhold, får like eller tilsvarende muligheter som ektefeller.

Odelstinget debatterte idag forslag om endringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

Debatt om eiendomsretten

I debatten gikk Fremskrittspartiet og Høyre til angrep på reguleringene i landbruket. Standpunktet var at særreguleringer av jordbrukseiendom bør begrenses mest mulig.

— Det er godt dokumentert at reguleringene på eiendomsforholdene i landbruket har en negativ effekt på utviklingen i landbruket, argumenterte partiene i debatten.

Frp har levert inn et forslag om å endre Grunnlovens paragraf 107 om å avskaffe odelsretten. Dette forslaget vil bli behandlet i neste stortingsperiode.

Venstres prinsipielle syn er også at grunnlovsvernet av odelsretten bør oppheves, og at dagens lov hindrer mange av de mest motiverte i å leve og bo på og av bygdene.

H, V og Frp gikk også inn for å oppheve dagens delingsforbud. I dag kan ikke en jord- og skogbrukseiendom deles uten myndighetenes samtykke.

De tre partiene vil oppheve forbudet slik at det kan legges til rette for en utvikling mot større enheter, eller bli mulig å etablere alternativ næringsvirksomhet på eiendommen.

H og Frp gikk også kraftig til angrep på regjeringens forslag om å opprettholde boplikten. Mens flertallet hevdet at boplikten ivaretar bosetningshensynet, mener mindretallet at plikten er et kraftig inngrep i den private eiendomsretten.

- Hindrer spekulasjon

Regjeringspartiene argumenterte med at odelsretten bidrar til å motvirke oppsplitting av landbrukseiendom, og at den hindrer at landbruksarealer blir ordinær handelsvare og spekulasjonsobjekt.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen talte varmt for de familieeide brukene. Han hevdet at politikken til H, V og Frp ville føre til at disse brukene forsvant, og at landbruket ville utvikle seg til ren industri, slik som i deler av Europa og USA. Dette vil etter hans mening sette hele bosetningsmønstret i Norge i fare.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) viste til at fire av fem gårdsbruk er bebodd.

— Dette viser at eiendomspolitikken i landbruket virker etter hensikten. De endringene som nå blir vedtatt, vil gjøre reglene mer målrettet, tydeligere og enklere, sa han.

Diskuter lovendringene her: