Tall fra UDI viser at 39 personer har fått innvilget såkalt refleksjonsperiode (se fakta) på seks måneder, hvor de får bli i landet. Ti søkere har fått avslag på søknaden, og syv søkere er innvilget ny midlertidig oppholdstillatelse.

Tidligere fikk mulige ofre for menneskehandel bare være i landet i 45 dager i første omgang. Da var det nesten ingen som søkte. I fjor ble ordningen utvidet til et halvt år, og antall søkere har økt kraftig.

Frykter falske forklaringer

Hovedregelen er at fornærmede som vitner om menneskehandel i en straffesak, får permanent opphold — selv om ingen blir dømt.

Forsvarsadvokater frykter at ordningen kan føre til falske forklaringer og justismord.

  • Dette betyr at man gir en oppfordring om å forklare seg, uavhengig av om vedkommende har noe å fortelle, og uavhengig av om opplysningene kan kontrolleres eller er korrekte. Det skaper en betydelig risiko for uriktige forklaringer, sier lederen for Forsvarergruppen av 1977, advokat Frode Sulland.

BT skrev denne uken at en 31 år gammel kvinne ble dømt til fire års fengsel for menneskehandel. Hun skal ha slått, truet og tvunget en 25 år gammel kvinne til prostitusjon i Bergen.

Etter regelverket vil 25-åringen fra Nigeria få varig opphold i Norge, selv om dommen ikke er rettskraftig, og selv om 31-åringen skulle bli frikjent i neste rettsrunde.

  • Dommen vil bli anket. Den bygger i stor grad på fornærmedes forklaring, og hun har gitt mange ulike forklaringer, sier 31-åringens forsvarer, advokat Eirik Nåmdal.

- Gull og grønne skoger

Han mener politiet brøt påtaleinstruksen ved å gi 25-åringen løfter i et avhør.

«Dersom du ønsker å være i Norge utover disse seks månedene, må vi vite helt sikkert at du er utsatt for menneskehandel og trusler. Det betyr at vi etter hvert vil trenge navn, ikke nå, men etter hvert. Slik at vi kan få en sak mot de menneskene som er ansvarlige for dette», sa etterforskeren i ett av avhørene.

  • Én ting er å opplyse vedkommende hvilke rettigheter hun har, men å blande det inn i et avhør, er noe annet. Det skal ikke gis løfter om gull og grønne skoger hvis man forklarer seg på en spesiell måte, nettopp for å sikre at forklaringen er korrekt, sier Nåmdal, som ikke fikk medhold i dommen på dette punktet.

Instruerte UDI

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har instruert UDI til å gi oppholdstillatelse i slike saker. Hensikten er å legge til rette for at ofre for menneskehandel skal tørre å vitne mot bakmenn uten frykt for represalier i hjemlandet, opplyser seniorrådgiver Karenina Kriszat i AID.

I en e-post til BT skriver hun:

«For at ofrene skal tørre å stille som vitner, må de ha en trygghet på forhånd for at de vil få oppholdstillatelse. Det har de ikke hvis domsresultatet i saken skal være avgjørende. Så lenge det dreier seg om en sak hvor påtalemyndigheten har funnet grunnlag for å reise tiltale og å føre offeret som vitne, ser ikke departementet det som noen tungtveiende innvending at det kan forekomme enkelte saker hvor det blir innvilget oppholdstillatelse selv om tiltalte blir frifunnet».