Deltidsjobbing er for en stor del et kvinnefenomen. I 2004 jobbet 43 prosent av sysselsatte kvinner deltid, mot 13 prosent menn.

— Kvinner mellom 25 og 39 år er den gruppen som har investert mest i utdanning, samtidig er sjansen svært stor for at de ender i deltidsjobb hvis de får mer enn et barn. Dette er et paradoks, sier Sigtona Halrynjo, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun forsker på forholdet mellom arbeidsmarked og omsorgsarbeid, og er ikke i tvil om at kvinnene taper på deltidsjobbingen.

— Norske kvinner tar fremdeles ut mesteparten av svangerskapspermisjonen og tar som oftest hovedansvaret når det gjelder omsorg for barn. Dette får konsekvenser for kvinners lønn, karriere og pensjon. Noen opplever at de sakker akterut når det gjelder lønn, og at de får mindre spennende arbeidsoppgaver når de kommer tilbake fra permisjon.

Kvinner tilpasser seg

— Det spesielle med Norge er at vi får barn, og flere barn. Samtidig har vi en høy yrkesdeltakelse. Men mange kvinner opplever at kabalen ikke går opp. De føler at de ikke får brukt ressursene sine i arbeidslivet, fordi de må være fleksible i forhold til omsorg, sier Halrynjo.

— Alle foreldre vil jo at barna skal ha det bra. Når det blir for heftig med to fulle jobber, oppleves deltidsjobbing ofte som løsningen på problemet. Og da er det som oftest mor som tilpasser seg. Men når hun jobber deltid, gjør hun det også mulig for far å kjøre på i sin jobb. Normen for hva som forventes av fleksibilitet og tidsbruk i en heltidsjobb, kan da heves enda et hakk. Dermed blir det enda vanskeligere for kvinner å kombinere jobb og omsorgsansvar, sier Sigtona Halrynjo.

Forskjeller mellom kjønnene

Sammenlignet med de fleste land i Europa er sysselsettingsnivået i Norge høyt. Men det er betydelige skjevheter mellom kjønnene. Den typiske deltidsarbeidende kvinne har flere enn ett barn under 16 år. Hun arbeider gjerne 60-80 prosent og oppfatter seg selv i hovedsak som yrkesaktiv. Den typisk deltidsarbeidende mann har en mindre deltidsjobb, gjerne ved siden av skolegang eller mot slutten av sin yrkeskarriere. Menn bruker ikke deltidsarbeid som tilpasning for omsorg slik kvinner gjør.