Dette opplyser riksadvokat Tor-Aksel Busch til Bergens Tidende. Det gjeld personar som vart dømde for skattesnyteri i tida før 3. mai 2002.

Etter at Høgsterett då kom til at tilleggsskatt var å rekne som straff, valde riksadvokaten å utsetje fullbyrding av straffedommar for personar som var dømde i perioden juli 2001 — mai 2002.

— Vi tok litt i, for å vere på den sikre sida, og la inn ein god margin. Høgsterett har nå trekt opp ei grense her som viste at vi hadde litt for stor margin. Etter dette flyttar vi skjæringsdatoen til 3. mai 2002. Det betyr at nokre fleire enn det vi har kalkulert med, nå vil bli kalla inn til soning av tidlegare dommar, seier Busch.

I neste veke sender riksadvokaten ut rundskriv til underordna påtalemakt om handheving av den nye rettstilstanden.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim opplyser til Bergens Tidende at han allereie har gjeve ordre om at ein person som hittil har fått utsett soning, nå skal inn til soning.