• Store menger villørret fra Ringedalsvatnet ovenfor Tyssedal skal fraktes med fly til elver og vann lenger oppe på Hardangervidda. Stedegen fisk i stedet for klekkerifisk.

— Metoden vi prøver ut i Ringedalsvatnet og magasinene i fjellet ovenfor gir både økonomisk og miljømessig gevinst og kan bety et vendepunkt for utsetting av fisk i kraftregulerte vassdrag, sierprosjektleder, førstekonsulent Gunnar B. Lehmann hos fylkesmannen i Hordaland, til Bergens Tidende.

Arbeidet som i disse dager har foregått i det regulerte Ringedalsvatnet i fjellet ovenfor Tyssedal i Odda kommune, er en del av et omfattende prosjekt - Fiskeressursprosjektet. Lehmann forteller:

— Miljøvernmyndighetene har innskjerpet retningslinjene for utsetting av fisk for å hindre spredning av sykdommer og for å bevare genetikken til stedegne fiskestammer. Retningslinjene vil medføre restriksjoner på flytting av fisk mellom vassdrag. Dette vil gi begrensninger på hvor og hvordan kraftselskapene i fremtiden kan benytte fisk produsert i klekkerier slik praksis er i dag, sier han.

Fant gyteområder

— Vi foretok et prøvefiske i Ringedalsvatnet i fjor sommer og fant at det var store mengder fisk i vannet – faktisk så mye at det er «overbefolket», forteller Lehmann.

— I vår fant vi også gyteområder for ørret i strand- og bunnarealer i Ringedalsvatnet etter at større nedtapping enn normalt gjorde det mulig å arbeide uten dykking. Det ble funnet 17 gytegroper med rogn på 5 stasjoner i østenden av vatnet. Vi utelukker ikke at smeltevann fra isflak og snø kan spille en rolle for overlevelsen til rogn som er gytt i innsjøen, særlig i år med lav vannstand i magasinet.

Alternativ til klekkeri

— Tyssefaldene AS - Kraftselskapet som eier vassdraget - så mulighetene for å bruke innfanget fisk fra Ringedalsvatnet til å sette ut i de øvrige vatnene i reguleringsområdet, som alternativ til å sette ut fisk fra klekkeri. Dette gir en økonomisk gevinst fordi man slipper utgiftene til oppdrett av fisk. Samtidig fyller det kravene fra miljømyndighetene om å bruke en stedegen fiskestamme, sier Lehmann, som opplyser at de monterte en stor fiskeruse for å samle inn villfisken.

Storrusen fanget 2000 aure i løpet av de første dagene og har fortsatt å fange godt. Man sorterer ut den yngste fisken som ennå er i vekst. Det er 3-4 år gamle og 12 - 18 cm lange fisker. Etter frasorteringen, blir de overført til en merd for senere å bli fraktet med fly opp i fjellvatnene ovenfor Ringedalsvatnet.

Mindre dødelighet

De eldste fiskene - som utgjør nærmere 75 prosent av all fisken vi fanger, er lange, tynne og magre. De blir destruert, sier Lehmann, som legger til at Tyssefaldene AS er konsesjonsforpliktet til å sette ut 23 000 ensomrige settefisk, altså fisk som har levd én sommer.

— I år tar vi sikte på å sette ut både klekkerifisk og villfisk. Trolig blir det satt ut 3-4000 villfisk og 10-15000 setterifisk i fjellvatnene ovenfor Ringedalen. Fra tidligere forsøk er det vist at villfisken har mye mindre dødelighet enn klekkerifisken når de settes ut i et regulert vann. Det som er det spesielle med prosjektet i Ringedalen, er at her har vi for første gang muligheten til å prøve ut prinsippet i stor skala, sier Lehmann.

Nasjonal interesse

— Vi håper at prosjektet kan bety et vendepunkt på nasjonalt nivå når det gjelder utsetting av fisk i regulerte vassdrag. For kraftselskapene som må bøte på skadene på fiskebestandene i vassdrag som reguleres til kraftformål, kan dette bety betydelig reduserte kostnader.

— Stykkprisen på settefisk fra et klekkeri er mellom 5 og 10 kroner. Et kraftselskap som Tyssefaldene AS pålegges å sette ut 23000 fisk hvert år, og dermed er det betydelige beløp som går med til en slik forpliktelse. Ved metoden vi nå prøver ut, produseres fisken av seg selv – helt gratis. Derved kan betydelige beløp spares. Dessuten oppnår vi en betydelig miljøgevinst ved å bruke denne metoden, sier Lehmann.

<b>NY METODE:</b> Her i Ringedalsvatnet og i vassdraget i fjellet ovenfor prøves ut en ny metode for utsetting av fisk i regulerte vassdrag. <br/>(FOTO: GUNNAR B. LEHMANN)
GUNNAR B. LEHMANN