— Fiskerinæringen må få betingelser som er i samsvar med næringens betydning for kyst-Norge. Vi må tore å si at dette kan gå på bekostning av bøndene, sier Domstein til Dagens Næringsliv.

Leder Bjarne Undheim i Norges Bondelag reagerer på utspillet og gir Domstein svar på tiltale.

— Nå må de slutte å hakke på bøndene, sier Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag.

Slag under beltestedet

— Et slag under beltestedet. Jeg forstår ikke tankegangen bak å angripe landbruket på denne måten. Fiskerinæringen bør passe egne saker, og ikke ligge å hakke på oss bønder, sier Undheim til BT.

At Domstein setter de to næringene opp mot hverandre, har bonde-lederen ingen sans for. - Det er det ingen grunn til, fastslår Undheim.

Det er utvidelsen av EU østover som får Rolf Domstein til å angripe de norske importvernet på landbruksprodukter.

Eksporten av norsk sild og makrell til Øst-Europa går rett til værs. I dag er det null toll på dette markedet. Domstein mener det er stor fare for EU-toll når disse landene innlemmes i Den europeiske union.

- Ingen motsetning

Domstein tror folk flest vil akseptere at tollbarrierene på matvarer bygges ned, for å trygge den næringen som har fremtiden foran seg, nemlig fiskerinæringen.

Men ifølge Bjarne Undheim ligger det ikke an til noen interessemotsetning mellom fiskerinæring og bønder.

— For å unngå at Norge får dårligere markedsadgang for fisk til de østeuropeiske landene etter EU-utvidelsen, kan det kreves kompensasjonsforhandlinger med EU. Med grunnlag i WTO-avtalen har Norge full rett til å få ensidig kompensasjon for tapet i markedsadgang til de nye medlemslandene. Dette er ikke noe nytt, det skjedde også da Sverige, Finland og Østerrike ble innlemmet i EU i 1995, sier Undheim.

Han mener videre at det finnes ikke noe formelt grunnlag for å hevde at kompensasjonsforhandlinger på fisk skal utløse motkrav fra EU på landbruksvarer. - EØS-avtalen forutsetter heller ingen kobling mellom fisk og landbruk, sier Undheim.

— Men har ikke Domstein et poeng når han påpeker at tollmurene på landbruksprodukter uansett vil bli angrepet gjennom Verdens Handelsorganisasjon (WTO)?

— Det er klart vi er veldig spente på hva den neste forhandlingsrunden vil føre til, men det er ikke gitt at utfallet blir slik Domstein hevder. For øyeblikket ser den norske forhandlingsposisjonen grei ut, sett med våre øyne, sier Undheim.

Lederen i Bondelaget er klinkende klar på betydningen av dagens tollbaserte importvern for norsk landbruk.

— For landbruket er det et være eller ikke-være. Vi tåler ikke mange anslag mot importvernet før landbruket vårt blir rasert.

«Aldri hylt høyere»

— Rolf Domstein tror nordmenn flest vil akseptere at tollbarrierene på matvarer bygges ned når resultatet blir billigere matvarer?

— De norske matvareprisene avspeiler at vi lever i verdens rikeste land, med god levestandard og høyt kostnadsnivå. Aldri før har det vært skreket høyere om billigere mat, men samtidig har det norske folk aldri brukt en lavere andel av inntekten sin nettopp på matvarer, sier Bjarne Undheim.

Han mener vestlandsbonden er særlig utsatt hvis importvernet svekkes ytterligere. - Her er mulighetene minst for å kompensere inntektsbortfall med å øke størrelsen på bruket, sier Undheim.