Men får først en trafikkskadd person rettens medhold, kan han eller hun regne med at dommerne legger seg på et høyere erstatningsnivå enn tilfellet var for noen år siden. Blant annet vil den ferske dommen, der unge Katrine Bråtane vant frem i Høyesterett mot forsikringsselskapet If like før jul i fjor, føre til at erstatningsbeløpene øker.

— Denne dommen vil gi størrelsen på erstatningsbeløpene et kraftig løft, men ikke uten videre gjøre det lettere å nå frem med søksmål. Denne Høyesterettsdommen dreide nemlig ikke seg om hvorvidt det skulle utbetales erstatning, men om nivået på utbetalingen, og om det er det offentlige eller forsikringsselskapet som skal dekke den skaddes basisfunksjoner, hevder informasjonsdirektør Preben Sandberg Røe overfor Bergens Tidende.

Vinner 80 prosent

Han sier at det finnes lite sammenliknende statistikk om forholdet mellom ulykker med personskade, og utbetaling av erstatning. De ferskeste tallene er fra år 2000. Disse bekrefter at sjansene for at et trafikkoffer går tapende ut av rettssalen, er stor. I 80 prosent av tilfellene vinner forsikringsselskapene helt eller delvis frem. Det betyr at bare en av fem får medhold, når de velger å kjøre en slik erstatningssak gjennom rettsapparatet.

Sandberg Røe presiserer at statistikken omfatter rettssaker etter både trafikk- og arbeidsulykker. I år 2000 ble det meldt inn 58.000 trafikk- og arbeidsulykker med mulig personskade til forsikringsselskapene. Tallet på reelle personskader er imidlertid langt mindre, sier han.

7500 fikk erstatning

— Når en personskade oppstår, meldes den til begge partenes forsikringsselskaper. Dermed blir svært ofte en skade to forsikringssaker, mens det er bare det ene selskapet som må betale. Men statistikken fra 2000 gir en pekepinn på forholdet mellom skader og erstatningssaker, sier han.

Skal man tro forsikringsbransjens egne tall, ble det utbetalt erstatning til 7500 skadde personer etter trafikk- og arbeidsulykker dette året. I 294 forsikringssaker ble det fremmet søksmål. Men de fleste endte med forlik før man inntok rettssalen. Bare 124 erstatningssaker ble kjørt gjennom i rettsapparatet. 99 av disse sakene vant forsikringsselskapet helt eller delvis, mens sakssøkeren fikk medhold i 25 dommer. Det gir altså en statistisk sjanse på bare 20 prosent å vinne frem i rettssalen.

— Sakene som ender med søksmål og rettssaker, er ofte svært komplekse, der den medisinske og juridiske ekspertisen er uenige. Likevel mener vi at mange av erstatningssakene aldri burde ha endt med rettssak, hevder Sandberg Røe.

Bråtane satte ny standard

Like før jul i fjor dømte Høyesterett forsikringsselskapet If til å betale den 23 år gamle studenten Katrine Bråtane en erstatning på hele 11,1 millioner kroner etter en alvorlig trafikkulykke. Ulykken førte henne til et liv i rullestol. Ifølge Sandberg Røe vil neppe denne dommen gjøre det lettere å få erstatning. Men Bråtane-saken har satt en ny og høyere standard for størrelsen på erstatningsbeløpene.

— I Bråtane-saken var det ingen uenighet om at det skulle utbetales erstatning. Saken dreide seg om størrelsen på beløpet, og om det er forsikringsselskapet eller det offentlige som skal dekke hoveddelen av den omsorgen en 100 prosent ufør har behov for etter en ulykke. Her slo Høyesterett fast at en som rammes av en alvorlig ulykke, i hovedsak skal få dekket sine basisfunksjoner gjennom det offentlige tilbudet, mens erstatningsbeløpet skal være et tillegg. Denne delen av dommen er forsikringsbransjen svært godt fornøyd med.

170.000 pr. år

Med en erstatning til Katrine Bråtane på 11,1 millioner kroner, har Høyesterett fastlagt et øvre nivå for erstatning på 170.000 kroner pr. forventet leveår.

— Med det er det satt en ny standard, som sikkert vil føre til høyere utbetalinger. To Høyesterettsdommer fra 1990-tallet fastsatte dette nivået til 50.000 kroner. Dette var også det første kravet i Bråtane-saken, og det første tilbudet fra If. Nå har altså Høyesterett mer enn tredoblet nivået. At nivået løftes, er en av forklaringene på at bilforsikringene øker, sier Sandberg Røe.

VANT I HØYESTERETT: Før jul ble Katrine Bråtane (23) tilkjent en erstatning på hele 11,1 millioner kroner etter en alvorlig trafikkulykke. Bråtane-saken har satt en ny og høyere standard for størrelsen på erstatningsbeløpene.<br/> FOTO: SCANPIX