BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Dette sa sjefpsykolog Kirsten Rasmussen fra Trondheim under en strafferettskonferanse i Bergen fredag. Arrangør var Kriminalomsorg i Frihet (KiF).Hun understreket sterkt at diagnosen ADHD ikke er ensbetydende med at man er dømt til å ende bak murene. De fleste ikke kriminelle — De aller fleste med ADHD er ikke kriminelle. Lovbrytere kan ikke unnskylde seg med at de har lidelsen. Men det er ikke akkurat noen "hjelp" å ha ADHD om man har problemer, sa sjefpsykologen.Hvis man sammenlikner lovbrytere som har ADHD med andre lovbrytere, finner man at ADHD-gruppen utmerker seg negativt. De begynner sin kriminelle løpebane tidligere, driver med et bredere spekter av kriminelle handlinger, og har en langt høyere tendens til voldskriminalitet.Sjefpsykolog Rasmussen har sammen med en kollega gjennomført en undersøkelse i Trondheim fengsel. Dette er den eneste norske undersøkelsen av psykiske lidelser og defekter blant fanger. Store psykiske problemer Undersøkelsen bekrefter antakelsen om at det blant dømte er en voldsom konsentrasjon av psykiske problemer. Mange av fangene har flere lidelser samtidig. Det er særlig disse som ser ut til - nesten uten unntak - å havne bak murene. Angst, depresjoner og rusproblemer er også utbredt.- Hele 85 prosent av de innsatte har en form for personlighetsforstyrrelse, sa Rasmussen.Dette er et enormt høyt tall i forhold til normalbefolkningen.Særlig såkalt antisosial personlighetsforstyrrelse er utbredt blant kriminelle. Når en person har både ADHD og antisosial personlighetsforstyrrelse, er sjansen svært stor for å bli kriminell. Ikke selve årsaken Er så ADHD selve årsaken til kriminalitet?- Nei, det er det ikke. Vi vet at ADHD ofte kan bli holdt i sjakk med amfetaminpreparater som Ritalin. Men vi vet ikke om vi kunne unngått kriminalitet dersom disse lovbryterne hadde fått en fornuftig behandling fra de var barn. Det er ikke blitt undersøkt. Men vi har jo håp om at fornuftig behandling kan gi en positiv effekt, sa sjefpsykologen.Det som kompliserer bildet er at så mange med ADHD samtidig har asosial personlighetsforstyrrelse.- En slik personlighetsforstyrrelse gir i seg selv en ganske stø kurs mot fengselet, påpekte Kirsten Rasmussen.Og noen kur mot et slikt personlighetsavvik har ingen ennå funnet.

Fakta/ ADHD * ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Lidelsen var tidligere i hovedsak kjent som MBD (Minimal Brain Dysfunction).* ADHD innebærer "hyperaktivitet", d.v.s. manglende kontroll med impulsivitet, oppmerksomhet og atferd.* Lidelsen er i stor grad genetisk bestemt. Opptil fire prosent av barn og to prosent av voksne i normalbefolkningen antas å være rammet. * Behandlingen er amfetaminbaserte medikamenter. Inntil 1998 var det ikke lov å gi voksne slik behandling, da man trodde at hyperaktivitet var et barne- og ungdomsfenomen.