Datamangel. Sykepenger utbetalt uten tilstrekkelig dokumentasjon. Barnebidrag uten nok data om mor eller fars inntekt. Støtte til enslige forsørgere uten kontroll av sivil status og inntekt.

Les mer på Aftenposten.no.

Svak internkontroll «Revisjonen viser at svak internkontroll er en direkte årsak til feil fastsettelse og utbetaling av ytelser. Vi har identifisert et betydelig antall saker med feil på områdene sykepenger og overgangsstønad. I mange av sakene kunne feilutbetalingene vært unngått gjennom etterlevelse av etatens rutiner. I andre tilfeller er det manglende rutiner som fører til feil».

Det skriver Riksrevisjonen tidlig i rapporten: «Revisjon av Arbeids-og velferdsetatens regnskap for 2008 – stønader og ytelser til enkeltpersoner.» Rapporten er unntatt offentligheten, og Arbeids-og velferdsdirektoratets frist for å svare på den knusende kritikken fra Riksrevisjonen er i morgen.

Les våre saker om Nav-krisen her

Ute av kontroll I rapporten tegner Riksrevisjonen et bilde av en etat som er ute av kontroll. Forholdene er verre en noensinne. Riksrevisjonen har over flere år påpekt den dårlige internkontrollen og konsekvensene det kan få for den enkelte brukers lommebok. Nå konkluderes det med at 2008 var et år hvor feil og mangler var langt hyppigere enn noen gang før.

I rapporten avdekkes det blant annet at:

  • Nav ikke kan legge frem saksdokumentasjon for utbetaling av sykepenger og overgangsstønad i en fjerdedel av sakene Riksrevisjonen har kontrollert. Det betyr at faktagrunnlaget som utbetalingene bygger på, ikke kan verifiseres.
  • Riksrevisjonens kontroll av fastsettelse av barnebidrag viser store svakheter i saksbehandlingen. Dette medfører hyppige feil i inntektsgrunnlaget som benyttes i fastsettelsen. Videre er det vanskelig å kontrollere om utbetalingene er riktige, fordi dokumentasjonen er mangelfull.
  • Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om stønadsregnskapet i Nav er korrekt og om det gir et riktig bilde av folketrygdens utgifter.
  • Lokalkontor fatter vedtak de ikke har fullmakter til.

Makulert Det kommer frem at viktig dokumenter er makulert, eller rett og slett bare borte. Det avdekkes brudd på interne rutiner og kontroller over en lav sko. I nesten halvparten av alle saker om overgangsstønad er det ikke mulig å finne tilbake til saksbehandlers vurdering og vedtak.

Om det primært utbetales for mye eller for lite penger til den enkelte som banker på døren til et Nav kontor i Norge, sier rapporten ingenting om. Det gis imidlertid konkrete eksempler på at 61 kontrollerte personer tilsammen har fått utbetalt 9,8 millioner kroner i sykepenger som de ikke hadde krav på. Utbetalingene er basert på arbeidsforhold Riksrevisjonen mener ikke er reelle. Sykepenger utbetales på bakgrunn av arbeidsinntekt, og den sykmeldte må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførhet. Har ikke arbeidsgiver rapportert inn inntekt til skattemyndighetene, har man ikke krav på sykepenger. I 41 av de 61 sakene som har fått utbetalt for mye i sykepenger, er det ikke fremlagt dokumentasjon på inntektsgrunnlaget.

Riksrevisjonen avdekker at den sykmeldte og arbeidsgiver er én og samme person i 33 prosent av sakene hvor den sykmeldte har fått utbetalt mer enn vedkommende har krav på. Det handler som oftest om små bedrifter og aksjeselskap hvor den sykmeldte er daglig leder eller eier.

Utsatte bransjer Fire bransjer står for nesten 50 prosent av feilutbetalingene for sykepenger. Det er bygg— og anleggsvirksomhet, annen forretningsmessig tjenesteyting, hotell- og restaurantvirksomhet og detaljhandel.

Riksrevisjonen påpeker at dette er bransjer hvor det er høy risiko for feilutbetalinger, og hvor Nav burde ha spesielt gode kontrollrutiner.

Riksrevisjonen ønsker ikke å kommentere rapporten nå og påpeker at den er unntatt offentligheten og at Nav skal svare på kritikken før den endelige rapporten foreligger.

Si din mening om Nav-krisen her.