Høyre og Fremskrittspartiets talere gikk sterkt imot å øremerke permisjon til mor eller far fordi de mener at foreldrene selv må få velge hvordan de vil bruke permisjonstiden. Kristelig Folkeparti ønsket å beholde dagens kvote for fedre, og gikk inn for at foreldrene selv skulle få bestemme hvordan de vil bruke de ekstra ukene.

Etter mandagens vedtak er stønadsperioden 57 uker for dem som velger å ta ut 80 prosent lønn og 47 uker for dem som tar ut full lønn. Stønaden ved adopsjon er henholdsvis 54 og 44 uker.

Stortinget vedtok også at fedre i familier der mor er uføretrygdet skal komme inn i ordningen.