Helseminister Dagfinn Høybråten — nylig hjemkommet fra Østens Kina - snakket mandag om sine visjoner for framtidens allmennlegetjeneste på konferansen "fra øst til vest i livet".

Helseministeren talte til over 900 allmennpraktikere fra hele landet og deres medhjelpere på legekontorene. Under mottoet "Fra soloppgang til solnedgang -fra øst til vest i livet" skal de i fire dager framover diskutere grunnleggende temaer innenfor allmennpraktikernes hverdag.

Høybråten kom inn på at fastlegeordningen har ført til at vi har fått bedre legedekning i landet og mindre mangel på leger.

–Ved oppstart av fastlegeordningen 1. juni i fjor var det 294 ledige legestillinger i distriktshelsetjenesten. Per 1. oktober i år er det bare 120 ledige fastlegestillinger. Dette synes jeg er veldig positivt tall, selv om 120 er 120 for mye, sa Høybråten.

Han understreket likevel at det bak disse tallene skjuler seg en for ustabil legetjeneste.

To grupper

Høybråten påpekte også at samarbeidet mellom legetjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten må bli bedre. Han understreket også hvor viktig det er å gi legehjelp til dem som trenger det mest og begrense grådighet hos pasienter som trenger det minst og kanskje krever mest.

— De gruppene i vårt samfunn som er mest forsømt og som ligger meg mest på hjertet er mennesker med psykiske lidelser og rusmisbrukerne. For den første gruppen kreves det økt innsats og økt status. Når det gjelder rusmisbrukerne er jeg overrasket over hvor dårlig disse våre medmennesker blir behandlet av norsk helsevesen, sa Høybråten.

Han sa at rusmisbrukere har de samme rettigheter som andre pasienter og helseministeren har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge hvordan rusmisbrukere behandles medisinsk.

— Vi klarer ikke å få til en bedre helsetjeneste til rusmisbrukere uten at primærhelsetjenesten er med, sa Høybråten.

Han nevnte i tillegg helsetjenesten på sykehjem og skolehelsetjenesten som områder der det er stort potensial for forbedringer.

Fra Kina

Helseministeren var i forrige uke i Kina der han har studert alternativ medisin. Han tror at etterspørselen etter mer alternative behandlingsformer vil øke i framtiden.

— Vi er opptatt av at dette skal skje på en ryddig måte både faglig og juridisk, sa Høybråten. Helsedepartementet sender i den forbindelse i høst ut et høringsforslag til en ny lov som skal erstatte kvakksalverloven.

President i Den norske lægeforening Hans Kristian Bakke åpnet konferansen og var i den anledning blitt bedt om å si noe om sine visjoner for framtidens førstelinjetjeneste.

— Fastlegeordningen er etter alle solemerker kommet for å bli. Flere land beveger seg i retning av et slikt system og vi opplever for tiden en meget sterk interesse fra myndigheter og legeforeningene i Sverige og Finland for den norske fastlegeordningen.

Bakke mener at vi framover vil komme til å se at den faglige og teknologiske utviklingen fører til flere oppgaver for allmennlegene og at den gjennomsnittlige listelengden hos hver enkelt lege vil reduseres.

— Morgendagens leger vil ha ønske om mer fritid, vi får et høyere antall kvinnelige leger og vi får flere eldre pasienter med kroniske sykdommer som naturlig vil kreve mer av legene, sa legepresidenten.