Stortinget skal vedta nye fartsgrenser i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Et flertall i samferdselskomiteen slutter seg etter alt å dømme til forslag fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om en prøveordning hvor landets fineste motorveier får teste 100 km/t. Det dreier seg om firefelts motorveier av bredeste type med fysisk atskillelse i midten. Det er slike veier hvor det i dag skjer ganske få ulykker.

Stortinget går ikke inn for å senke den generelle fartsgrensen fra 80 til 70 km/t, men en god del av de strekningene som i dag har 80, kan allikevel få redusert fart. Vegdirektoratet regner med at 10 prosent av dagens riksveinett bør bli 70-sone, mens det i dag er ca. tre prosent som har nedsatt fart. Akkurat på dette punktet er det litt tautrekking i komiteen.

I de mest trafikkerte bygatene hvor det er stor fare for gående og syklende, kan det bli 30 km/t.

NTB