Av de 5471 kadavrene av sau som er innrapportert i Sør-Norge til Statens naturoppsyn (SNO), er 2720 vurdert som dokumentert eller antatt drept av fredet rovvilt — enten gaupe, jerv, ulv, kongeørn eller bjørn. Dette fremgår av data fra SNOs Rovbase pr. 4. november i år.

Erfaringsmessig blir kun en liten andel av sau som tapes på beite gjenfunnet som kadavre. De reelle tapstallene for norske sauebønder er trolig større enn det som fremgår av denne statistikken.

På Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) er det en nedgang i påviste rovviltskader på 16 prosent fra i fjor. Summen av påviste rovviltskader er 119 i år, var 197 i fjor og 141 i år 2000. Jerv er den desidert største skadevolder med 99 sau, mens kongeørn har tatt 11 og gaupe 9 sauer. Mens ulven tok to sauer i Sogn og Fjordane, er det ikke dokumentert at ulv og bjørn har tatt sau i de to fylkene i år.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er det dokumentert eller antatt drept 78 sau og lam, mot 93 i fjor og 36 i år 2000.

I Hordaland fordeler tapene seg slik: gaupe 4 (2 i fjor), jerv 2 (0) og kongeørn 1 som i fjor.

I Sogn og Fjordane har jerv drept 64 sauer (79 i fjor), 6 (4) sauer er tatt av kongeørn mens gaupe har tatt 1 sau i år mot 5 i fjor.