I stedet var det en økning i tallet på barn i fosterhjem, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble i alt brukt vel 4 milliarder kroner i det statlige regionale barnevernet i 2005. Av disse gikk vel 2,8 milliarder, det vil si 70 prosent, til plasser i barnevernsinstitusjoner. Tallet på registrerte behandlingsdøgn i barnevernsinstitusjoner var 33.600 døgn lavere i 2005, enn året før.

I alt var vel 4.550 barn og unge registrert på statlige regionale barnevernstiltak ved utgangen av 2005. Det er om lag 200 flere enn året før, og en økning på 4,7 prosent.

Ved utgangen av fjoråret var det i alt 4.569 barn som tok imot tiltak fra det statlige regionale barnevernet. Året før var antallet 4.363 barn. Det vil si at 38 av 10.000 barn i alder 0-19 år tok imot statlig barnevern i fjor, mot 36 året før.

Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at flere barn og unge trenger hjelp. Utviklingen tyder på at barn og unges oppvekstvilkår er blitt mer krevende, sier avdelingsdirektør Marit Gjærum i Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) i en kommentar til SSB-statistikken.

Hun sier at det også er blitt mer krevende å være foreldre i et samfunn med større mobilitet og høye krav i arbeidslivet.

– Mange barn mangler sosiale nettverk, sier Gjærum.

Samtidig syns hun det er positivt at barnevernet har fått økt tillit i befolkningen, og at flere ber om hjelp.

Avdelingsdirektøren mener tallene indikerer en større gjennomstrømning og kortere oppholdstid i institusjonene, og sier at dette er i tråd med myndighetenes satsing.

– At det samtidig skjer en økning i antall barn i fosterhjem, kan tyde på at de barn og unge som trenger et opphold utenfor hjemmet, likevel får den hjelpen de trenger, sier direktør Marit Gjærum.

Ulike tiltaksprofiler

Region Vest og Nord topper listen over brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år med 4.288 kroner og 3.601 kroner. Begge disse regionene brukte en relativt høy andel til institusjonsplasseringer, 76 og 77 prosent.

I Midt-Norge, som er den av regionene som brukte minst per innbygger med 2.173 kroner, gikk til sammenligning bare 65 prosent til institusjonsplasser for barn og unge.

Region Sør er den av regionene som brukte minst til barnevernsinstitusjoner, 3.052 kroner per innbygger. Her gikk 60 prosent av brutto driftsutgifter til institusjonsplasser. En relativt høy del, 23 prosent, gikk til fosterhjem med økonomisk støtte fra regionen.