Trygg Trafikk har registrert en økning i antall drepte og skadde i ulykker med tohjulinger. Ulykkestallene er høyere både for syklister, mopedister og motorsyklister i årets fem første måneder, sammenliknet med samme periode i fjor.

Særlig syklistene kommer dårlig ut i statistikken, med en økning på atten prosent på landsbasis. Trygg Trafikk registrerte 207 ulykker frem til begynnelsen av juni. Men mørketallene er store, og ingen har oversikt over hvor mange som egentlig blir skadet i sykkelulykker.

— Vi regner likevel med at de registrerte tallene gir et bilde av utviklingen. Når det rapporteres flere skader, betyr det trolig at også mørketallene øker, sier senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen.

Mangler pålitelige tall

I den offisielle statistikken fra Vegvesenet er det bare registrert 262 drepte og skadde i sykkelulykker i Bergen de siste fem årene. Trolig er det reelle tallet nærmere femten ganger så høyt.

— Det finnes ikke noen god statistikk over skadene, og det er vanskelig å få oversikt. Politiets registrering er helt verdiløs, og sykehusregistreringen er også mangelfull. Politiet får bare med seg et fåtall av skadene, sier overlege Kari Schrøder Hansen ved Haukeland sykehus, som har studert omfanget av drepte og skadde i sykkelulykker i Bergen.

En tidligere undersøkelse fra sykehuset anslår tallet til om lag 800 per år.

— Som oftest er det snakk om småskader som kutt og forstuinger. Omtrent halvparten er hodeskader. De fleste skader seg ved at de faller eller sklir, det er relativt sjelden at syklistene kolliderer med biler, sier Hansen.

Overlegen peker på det de aller fleste sikkert vet: Hvis flere brukte hjelm ville det forbedret statistikken kraftig. Hun advarer dessuten mot å gi sykler til små barn.

— Vi registrerte veldig mange skader blant barn mellom fire og seks år. De er for unge til å takle situasjonen. Jeg mener foreldre bør vente med å sette barna på en sykkel til de er seks, sier Hansen.

- La barna sykle

Det er Syklistenes landsforening helt uenig i.

— La barna sykle så tidlig som mulig, gjerne fra de er tre år gamle hvis det skjer på et trygt sted. At fem-seks-åringer får småskader skal vi ikke være så redde for. Skrubbsår kan ha en god oppdragende effekt. Det er mye bedre at barna lærer om risiko når de er små enn når de er seksten og krasjer på moped i høy fart, sier generalsekretær Trond Berget.

Han tror en av årsakene til ulykkene er at det er stor usikkerhet om trafikkreglene.

— Regelverket for syklister er forvirrende. Det er noe vi kommer til å ta opp med Samferdselsdepartementet på neste møte, sier Berget.

Han peker dessuten på at mange som bruker hjelm, ikke får full sikkerhetsgevinst fordi de bruker den feil.

UTSATT: Mørketallene er store, og ingen har oversikt over hvor mange som egentlig blir skadet i sykkelulykker. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK

EIRIK BREKKE (foto)