LARS R. OLSEN

Tall fra Utdanningsdepartementet viser at lærernes gjennomsnittsalder både i grunnskolen og videregående opplæring er høy. I Hordaland er gjennomsnittsalderen på rundt 55 år, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde til Bergens Tidende. Ved noen skoler er gjennomsnittsalderen 57 år.

— I dag har vi nok lærere til stillingene, men hvis tallet på lærere som utdanner seg ikke blir høyere, vil det i tiden fram-over igjen bli lærermangel, sier hun.

Flere elelver

I tiden framover vil også elevtallene ved mange skoler bli høyere, og i Hordaland vil de videregående skolene måtte gi plass og lærere til 3700 nye elever fram mot år 2008. Det går fram av rapporten "Utfordringar innan skoleverket" som er utarbeidet av Hordaland Fylkeskommune.

For tiden er det nok lærere i fylket, men hvis det skal fortsette må det gode lønnsnivået for lærere oppretholdes, mener fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale.

— Skolene er avhengige av markedet slik som alle andre bedrifter. Hvis lønnen er høy nok, vil flere ønske å jobbe som læ-rere, sier Dale.

Bedre utdanning

Spesielt vil behovet for undervisere med universitetsutdanning øke. Mange av de som blir pensjonister i årene framover er de samme som har høyest utdanning, sier fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale.

— Vi trenger folk med realfag til de videregående skolene. I de tradisjonelle fagene som språkfag er rekrutteringen god, sier han.

— Den kritiske tiden vil komme om fem til ti år. Da får vi et betydelig antall lærere som skal pensjoneres, sier Dale. Han ønsker at dagens lærere tar hovedfag eller mellomfag for å styrke kompetansen i skolen.