— Situasjonen er dramatisk for torskebestanden i Nordsjøen. Ytterligere reguleringer må gjennomføres, sier Ludvigsen til NTB.

Den rådgivende komité (ACMF) i ICES anbefaler at det settes i verk en plan for rask gjenoppbygging av bestanden, og at fisket neste år reduseres til et minimum.

— Både torskebestanden og bestanden av hyse i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser", fastslår ACMF, som påpeker at gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 1984 og er på et historisk lavnivå i år.

Nye begrensninger

ICES peker på at faren for kollaps i bestanden er høy. Fiskedødeligheten er meget høy, og har vært over føre-var-grensen siden 1980. Med unntak av 1996-årsklassen har rekrutteringen siden 1987 vært under gjennomsnittet. 1997- og 2000-årsklassene er de laveste som er målt.

— Situasjonen for bestanden av Nordsjøtorsk har endret seg til det verre siden i fjor. Samarbeidet mellom Norge og EU på området må intensiveres. Tiltaksplaner som allerede er iverksatt må forbedres og arbeidet med å gjennomføre dem må intensiveres, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen til NTB.

Han legger til at både kvotene for torskefangst i Nordsjøen så vel som fisket må begrenses ytterligere.

Ansvarlig opptreden

Forsker Odd Smedstad ved Havforskningsinstituttet i Bergen er norsk medlem av ACMF. Han sier til NTB at komiteen er kommet fram til anbefalingen enstemmig - uten dissens.

— EU og Norge må i neste forhandlingsrunde opptre så ansvarlig som mulig dersom situasjonen ikke skal forverres når det gjelder bestanden av Nordsjøtorsk, sier Smedstad.

I likhet med fiskeriministeren peker han på at reduserte kvoter alene ikke er tilstrekkelig for å bygge opp igjen bestanden. Det må også til en reduksjon av fiskeinnsatsen.

Plan for gjenoppbygging

ICES anbefaler at det etableres en plan som skal sikre en rask gjenoppbygging av gytebestanden av Nordsjøtorsk til over 150.000 tonn.

Dersom dette ikke blir satt i verk, anbefaler ICES at fiskedødeligheten i 2002 reduseres til lavest mulig nivå.

For hyse og sei i Nordsjøen anbefaler ACMF henholdsvis en kvote på 94.000 tonn og 135.000 tonn for neste år.

ICES mener at reguleringene i tillegg må omfatte endring i fiskemønster og tiltak som hindrer utkast, feilrapportering av fangst, og tiltak som reduserer bifangst av torsk i andre fiskerier.

(NTB)