Dette fremkommer av Riksrevisjonens rapport om det statlige barnevernet, Bufetat. Tirsdag skal barnevernet under lupen i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité. Både nåværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem og tidligere statsråd Laila Dåvøy er kalt inn på teppet for å forklare seg om hva som har gått galt etter at staten for to år siden tok styringen over barnevernet. Tidligere var det fylkeskommunene som hadde ansvaret.

Uten styring

Revisjonen viser at Bufetat i realiteten er uten styring. Det mangler virksomhetsplaner og faste styringsverktøy, og man har liten oversikt over resultatene av det arbeid som utføres. Da Bufetat ble opprettet, var det for eksempel et klart mål at man skulle redusere tallet på akuttplasseringer og heller satse på forebyggende arbeid. I stedet ser man at tallet på akuttplasseringer har gått opp med 23 prosent. Det finnes heller ikke noe fast system for kjøp av private barnevernsplasser, og reglene for anbud i slike tilfeller blir ofte ikke fulgt. De ulike regionene har heller ikke kunnet fremlegge planer som viser hvor stort behovet er for institusjonsplasser.

Store forskjeller

Det har vært et mål å redusere kostnadsveksten i barnevernet gjennom å bruke hjemmebaserte tiltak. Kontrollene viser at det er store forskjeller på hvordan samarbeidet fungerer i forhold til hjemmene. De såkalte fagteamene, «utrykningsteamene» som skal bistå kommunene i vanskelige barnevernssaker, har de fleste stedene ikke blitt noen stor suksess. Det finnes 26 slike team, hvert av dem bestående av minst fem personer.

Udokumentert utbetaling

Regnskapene for Bufetat har mange feil og mangler. Blant annet slår Riksrevisjonen ned på at det i flere tilfeller er utbetalt penger uten dokumentasjon, og at det er svært vanlig at attestasjon av utbetalinger skjer av folk uten regnskapsmessig kompetanse og som heller ikke har noen kjennskap til hva saken dreier seg om. Tre av fire utbetalinger skjer på denne måten.

Øker fare for mislighold

Ved en gjennomgang i 2005 slo Riksrevisjonen ned på dårlige regnskapsrutiner og slapt regelverk i barnevernet. Den nye gjennomgangen viser at regnskapet fortsatt har store feil og mangler, og at det gjenstår en god del arbeid med å få etablert gode systemer og rutiner for intern styring i Bufetat. Så lenge dette ikke er på plass, er det stor fare for at virksomhetens verdier ikke forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte, og øker risikoen for misligheter, påpeker Riksrevisjonen.