Vitenskapsmuseet NTNU har i høst foretatt marinarkeologiske undersøkelser langs de planlagte rørtraséene.

På nesten 200 meters dybde utenfor Bud på Mørekysten ble det oppdaget rester av et ca. 60 meter langt historisk skipsvrak, skriver Norsk Hydro i en pressemelding. Deler av vraket er godt synlig, selv om det til dels er dekket av bunnsedimenter. En rekke gjenstander er også synlige på bunnen, blant annet glassflasker, keramikk, porselen, deler av skipets rigg og kanoner.

Funnet representerer det første historiske skipsvraket med bevarte trekonstruksjoner som er blitt registrert på dypt vann i norske farvann. Skipsklokken angir årstallet 1745. I tillegg er det funnet et mindre vrak som antas å være fra omkring 1800.

Begge funnene er lokalisert nær planlagte traséer, og det kan derfor bli aktuelt med utgraving i løpet av 2004 og 2005.