Dommen i Borgarting lagmannsrett er i tråd med aktors påstand for Fallo, mens for Fossum hadde aktor bedt om fem års fengsel. Både Fallo og Fossum ble i ankesaken i lagmannsretten kjent skyldig i uaktsomt giftdrap i metanolsaken. Det skjedde etter at Fallo ble frikjent for det alvorligere tiltalepunktet giftdrap.

Aktor, statsadvokat Siw Morrow, sa i sin straffeutmålingsprosedyre i lagmannsretten at det ikke fantes noen formildende omstendigheter som kunne bidra til å redusere straffen for spritsmugler Fallo, som ble ansett for å være hovedmannen i saken.

Heller ikke en erklæring som ble lagt fram i retten om hvordan metanolsaken har gått ut over Fallo selv og hans barn kunne tale i formildende retning, mente aktor.