n I begynnelsen av september la arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen frem regjeringens forslag for å få ned sykefraværet og redusere myndighetenes utgifter med 2,5 milliarder kroner.

n Regjeringen foreslo at sykelønnsperioden, det vil si den perioden arbeidsgivere betaler lønnen for den som er syk, skal reduseres fra 16 til 14 dager. Til gjengjeld skal arbeidsgiverne betale 20 prosent av utgiftene resten av det første halve året, og deretter 10 prosent neste halvår. Etter et års sykefravær skal den syke over på andre trygdeordninger.

n Forslaget innebærer at statens utgifter til sykefravær reduseres med 2,5 milliarder, fra 26,5 til 24 milliarder kroner.

n Arbeidstakerorganisasjonene, med LO i spissen, og NHO reagerte kraftig på forslaget. De har beskyldt Bjarne Håkon Hanssen for å bryte avtalene om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

n Et av IA-avtalenes viktigste mål er å redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2009. Det siste året har sykefraværet bare steget.

n Nå har regjeringen nedsatt et nytt utvalg, ledet av Jens Stoltenberg, hvor også arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er med. Organisasjonene fremmet sine forslag 22. september. Utvalget har frist til 1. november for å finne løsninger.