• Skader og uhell ved norske sykehus skal meldes inn til Helsetilsynet.* Siden 1994 er norske sykehus pålagt å opprette et kvalitetsutvalg. Disse utvalgene skal sikre at sykehusene vurderer "avvikshendelser, skader eller nestenuhell" ved institusjonene.* Ifølge sykehusloven skal kvalitetsutvalgene sikre at rapporteringen av skader, uhell og nestenuhell blir fulgt opp med forebyggende tiltak for å bedre kvaliteten.* Den ferskeste årsrapporten om skader og uhell ved sykehusene kom i fjor, og viser at det i 1999 skjedde 812 uhell som karakteriseres som "betydelig skade". Samme år ble 128 "unaturlige dødsfall" meldt inn til Meldesentralen. Av disse var 38 selvmord, og to som følge av feil ved sykehusutstyr. De resterende 88 dødsfallene skyldtes enten komplikasjoner ved behandling, legemidler, fall eller andre ikke spesifiserte årsaker.(Kilde: Statens helsetilsyn)