Etter 2. gongs utlysing, står departementet med to potensielt seriøse søkarar: politimeister Rolf Benjamin Wegner (62) og politimeister Per Kleverud (58). To andre søkarar er heilt useriøse. Alle fire har søkt på eige initiativ.

Men neppe nokon av dei to politimeistrane vil få jobben. Dei er i dag begge politimeister utan portefølje etter at dei vart vraka som polititimeistrar under den store omorganiseringa av politidistrikta for to år sidan.

Seg sjølv å takke

Justisdepartementet er nå i villreie om kva ein skal gjere vidare med saka.

Ved første gongs utlysing melde det seg ingen aktuelle søkarar. Berre ein søkte jobben. Han er etterforskar i etaten og søkte ikkje i andre runde.

Oppfatninga i miljøet er nå at Justisdepartementet og justisminister Dørum på mange måtar har seg sjølv å takke for den svake søkarinteressa.

Justisdepartementet har fleire gongar gått utanom søkarlista ved tilsetting i denne stillinga. Slikt verkar ikkje motiverande på potensielle søkarar.

I fjor sommar aksepterte også Dørum at overvakingssjef Per Sefland gjennomførde ein massakre av leiarar i PST. Motivet skal ha vore eit ynskje om å vise handlekraft. Det vekte kvasse reaksjonar i politi— og påtalemakt.

Leiaren i Politiets Fellesforbund, Arne Johanessen, spådde då at dette ville kunne få dramatisk uheldige konsekvensar både på kort og lang sikt for PST.

Har jakta på ny sjef

Bergens Tidende er kjent med at Justisdepartementet etter den første mislykka utlysinga i vinter, har leita høgt og lågt og freista å overtale potensielle kandidatar til å søke jobben. Etter det BT har grunn til å tru skal både statsadvokatar og dommarar ha blitt spurde om å ta jobben, men takka nei.