Regjeringen har, ifølge Skatte og Avgiftsnytt til Ernst & Young, etter press fra ESA besluttet at kontantstøtte kan utbetales for barn bosatt i andre EØS-land. Forutsetningen er at minst en av foreldrene er medlemmer av norsk folketrygd under utenlandsoppholdet.

Som hovedregel vil kontantstøtte kunne utbetales for barn bosatt i andre EØS-land hvis en av foreldrene enten, arbeider i Norge og er medlem av norsk folketrygd, eller arbeider på norsk skip og er medlem av norsk folketrygd, eller er omfattet av norsk trygdelovgivning mens hun/han arbeider i et annet EØS-land

Kontantstøtten utgjør etter dagens reglerNOK 3 000 pr. måned forutsatt at barnet ikke har full barnehageplass i barnehage som mottar statsstøtte.

Etterbetaling fra 1998

For dem som har rett til ytelsen vil kontantstøtte kunne bli etterbetalt fra 1. august 1998. Har du barn som ville fått kontantstøtte i Norge i dette tidsrommet, så er det penger å hente. Kontakt trygdekontoret og be om hjelp til å få beregnet ditt tilgodehavende eller rett til fremtidige ytelser.

Med virkning fra 1. januar 2003 trådte det i kraft en ny lov om barnetrygd.

I utgangspunktet er den nye loven en videreføring av tidligere rettstilstand. Men det er viktige endringer av betydning for nordmenn som er stasjonert i utlandet.

For familier som er trygdet i Norge under opphold i andre EØS-land vil retten til fortsatt barnetrygd nå følge direkte av EØS-reglene.

Personer som er pliktig eller frivillig trygdet i folketrygden under et utenlandsopphold utenfor EØS-området kan også ha krav på barnetrygd.

Russland og Canada

Nordmenn og norske virksomheter i Canada og Russland bør være obs på at det er inngått nye skatteavtaler mellom disse landene og Norge.

For lønnsmottakere innføres nå prinsippet om at det betales skatt som i Norge, men skatt betalt i disse landene blir trukket fra i skatteoppgjøret. Vær klar over at det gjelder spesielle regler om oppholdet er over ett år.

Gevinst ved salg av fast eiendom i Russland eller Canada som tilfaller en person eller selskap hjemmehørende i Norge vil også skattlegges her i landet. Det kan kreves fradrag for eventuell skatt som er betalt på denne gevinsten i det land eiendommen ligger.