TRANSPORT

  • CO2-utslippene fra luftfarten forventes å øke med tre-fire prosent i året innen 2030. Økningen i flytrafikken mer enn spiser opp bedre drivstoffeffektivitet.
  • Transportsektoren er en klimaversting og står for 26 prosent av det globale energiforbruket. Utslippene kan øke med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2002-nivå.
  • Langt strengere krav til drivstoffeffektivitet kan nesten halvere drivstofforbruket i nye biler.
  • Biodrivstoff kan erstatte 3 til 10 prosent av bensinbruken innen 2030. For å hindre at drivstoffproduksjonen skjer på bekostning av matproduksjon, anbefaler IPCC overgang til biodrivstoff basert på bl.a. celluloseavfall. Avgifter på kjøretøyer, drivstoff og veiprising vil bli mindre effektive virkemidler etter hvert som folks inntektsnivå øker. Bedre kollektivtrafikk kan derimot være et viktig bidrag.Potensial for kutt innen 2030: 3200 millioner tonn CO2-ekvivalenter. ( For å sammenligne de ulike klimagassenes virkning på klimaet, regnes de om til CO2-verdier og mengdene kalles da CO2-ekvivalenter).

ENERGIFORSYNING

  • Overgang fra kull til mindre forurensende gass, og kjernekraft, vil spille en viktig rolle på kort og mellomlang sikt. Myndighetene må støtte utvikling av fornybare energikilder som vind og bølger med subsidier. Fangst og lagring av CO2 fra kull— og gasskraftverk anbefales også. FN-ekspertene mener det er fullt mulig å få til store kutt med kjent og tilgjengelig teknologi til en overkommelig kostnad.Potensial for kutt: 5100 millioner tonn

JORDBRUK OG SKOG

  • Den globale etterspørselen etter mat kan bli doblet innen 2050. Mer intensiv jordbruksproduksjon kan gi kraftig økning i utslippene av klimagassen metan. Jordsmonn, trær og vegetasjon er viktige CO2-lagre. 65 prosent av denne gevinsten kan innkasseres i tropiske områder gjennom skogplanting, stans i pågående avskoging og såkalt agro-skogbruk. Et av stridstemaene er hvorvidt land som Brasil og Costa Rica skal få økonomisk kompensasjon for å gjøre slutt på flatehogsten av jomfruelig regnskog.Potensial for kutt: 6000 millioner tonn INDUSTRI
  • Ingen sektor har større potensial for kutt i klimagassutslipp enn industrien, særlig hvis myndighetene legger til rette for det gjennom insentiver for teknologiutvikling. IPCC anbefaler også strengere avtaler og kontroller for å få ned utslippene av metan og andre drivhusgasser.Potensial for kutt: 6500 millioner tonn

FNs klimapanel trekker dessuten frem avfall og bygninger som to områder med et samlet kuttpotensial på hele 5650 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Mer energieffektive hus og bygningsmaterialer tvinger seg frem. Fangst av metan fra store søppelfyllinger, særlig i utviklingsland, kan også gi god gevinst i klimaregnskapet.