I Norge kan en domfelt bare være sikker på å få behandlet en ankesak i lagmannsretten, dersom vedkommende er dømt etter lovparagrafer med en strafferamme på mer enn seks års fengsel.

I saker som gjelder mindre alvorlige lovbrudd, er det et utvalg som vurderer om anken skal avvises eller gis ny behandling i lagmannsretten, og dette utvalget trenger ikke å begrunne sin avgjørelse.

FNs menneskerettighetskomité slår fast at en domfelt har krav på en omfattende begrunnelse, skriver Aftenposten. Komiteen gir Norge 180 dager på å redegjøre for hvilke tiltak myndighetene vil sette i verk for å få loven i samsvar med menneskerettighetene.

Menneskerettighetskomiteen behandlet spørsmålet etter at en restauratør på Østlandet ble dømt til 20 måneders fengsel for bedragerier og brudd på merverdiavgiftsloven og regnskapsloven.