I morgentimene søndag samlet representanter fra flere uavhengige organisasjoner seg utenfor Estrel Convension Center i Berlin for å markere at verdens politikere må vise handling i klimaspørsmålet, skriver Aftenbladet.

De var ikke mange, et 20-talls Greenpeace-aktivister samlet seg ved broen i Sonnenalle like ved kongressenteret i 10-tiden. Etter hvert kom det flere organisasjoner til og satte opp bannere med krav om politisk handling og krav om reduksjon av CO2-utslipp og ren energi.

Alle må bidra

Klokken 11.00 søndag formiddag viste FNs klimapanel søndag fram sin delrapport om klimatiltak. Den viser at utslippene av drivhusgasser mellom 2000 og 2010 har økt mer enn noen registrerte perioder tidligere.

— Hvis vi skal hindre global oppvarming til to grader ved utgangen av århundret, må vi ha substansielle og store kutt. Ved Energisytemforandring, energiefektivitet, kan vi klare det, sier Rajendra K. Pachauri, leder i FNs klimapanel, IPCC.

Denne rapporten kommer med en tydelig melding, fortsetter han:

— Vi har ikke gjort nok for å ta utslippskutt for å nå togradersmålet og har mulighet til å gjøre mye mer. Hva som tydelig kommer ut er at klimatiltakstoget forlater stasjonen snart, og alle land må bli med. Meldingen som kommer klart ut, er at vi må gjøre noe nå, sier Pachauri.

Ikke for sent å snu

Klimapanelet slår også fast at det er mulig å forebygge katastrofale klimaendringer, men det krever handling. Og det haster. Det fremste verktøyet som skisseres er en storstilt omlegging til fornybar energi.

Målet er at den globale oppvarmingen skal holdes under to grader sammenlignet med førindustriell tid.

I rapporten legges det også tydelig fram at det er fossile kilder som er den største utslippsdriveren. Det påpekes også at det vil være lønnsomt å legge om til fornybare energiformer, ikke minst ettersom prisen på dette er betydelig redusert de siste årene.

1200 ulike scenarioer fra forskningslitteraturen er analysert den siste uken i Berlin. Noen av de viktigste kuttene som skisseres er å kutte utslipp ved produksjon av elektrisitet ned til null.

Selv om klimapanelet ikke er politisk og legger føringer for forskjellige land, beveger forskerne seg denne gang langt i å peke i retning hva politikerne må gjøre.

— Fra vitenskapen kommer det en klar melding. For å unngå ødeleggende forstyrrelse i klimasystemet, trenger vi gå bort fra «business as usual», sier tyske Ottmar Edenhofer, en av tiltaksrapportens nestledere.

— Våre scenarioer viser ikke bare at det trengs store reduksjoner for å nå togradersmålet, men også dersom den globale oppvarmingen skal begrenses til tre grader, fortsetter han.

Han understreker også at det ikke er motsetninger mellom økonomisk vekst og klimatiltak.

— Vi trenger en fundamental nedgang i karbonutslippene på tvers av alle sektorene. Vi har brukt mye tid på å forstå forbindelsene mellom de forskjellige sektorene og ulike utslippsscenarioer, og muligheten som ligger når det gjelder utslippskutt, sier Edenhofer, som understreker at det fortsatt er håp for å nå målene.

Fornybaralderen

For mens pressekonferansen pågikk i formiddag, var det klare oppfordringer om handling utenfor.

Finske Kaisa Kosonen, internasjonal politisk rådgiver i Greenpeace, understreker at det nå er opp til politikerne å handle.

— Dette århundret vil bli alderen for fornybar energi. Vi kommer ikke lenger utenom storstilte fornybare løsninger. Den fossile industrien vil kjempe sterkt imot, men det er bare et spørsmål om tid før offentlig press og økonomisk årsaker enten vil føre til at de store selskapene handler eller mister eksistensgrunnlaget, sier hun til Aftenbladet og kommer med en utfordring direkte til norske myndigheter.

— Norge er progressive og løsningsorienterte i klimaforhandlinger. Landet har også et lederskap som evner å handle, spesielt når det gjelder å støtte tiltak i utviklingsland. Men det er ikke nok å gi penger. På den andre siden er Statoil med i oljesand, og omstilling kreves også i Norge. Derfor er det viktig at Norge inntar en tydelig posisjon om å si nei til videre utvikling av olje i Arktis, spesielt når FNs klimarapport viser at vi ikke engang kan bruke ekststerende kjente ressurser av olje, gass og kull i fornybarsamfunnet.

Kina med nøkkel

Greenpeace og andre organisasjoner gjør det for øvrig også klart overfor Aftenbladet i Berlin at Kina har mulighet til å skape forandring. Siden år 2000 er det nemlig Kinas storstilte satsing på kull som står for halvparten av økningen av CO2-utslipp. Siden Kina er av så stor betydning, kan valgene som Kina tar framover bli av avgjørende betydning i klimasammenheng og om andre land velger å følge etter.

Det får de først muligheten til under de internasjonale klimaforhandlingene i Paris neste høst, som forhåpentligvis munne ut i en ny internasjonal klimaavtale.

Tyskland og Kina trekkes fram som viktige nasjoner til å dra internasjonale politikere i en fornybar-retning.

På spørsmål om utslippsreduserende tiltak som vil ha effekt, la ikke klimapanelets Ottmar Edenhofer skjul på å nevne kullets rolle og dets vekst de siste årene, som en av utslippsdriverne. Gass derimot, kan brukes i en overgang.

— Gass er blitt sett på som en ressurs i en brobygging fra fossil til fornybar. Men vi kan ikke legge opp til at det er restleveringer av andre fossile kilder som kull og olje. Da er vi plutselig tilbake til business as usual.

Billigere teknologi

Gjennomgangen forskerne har gjort viser også at det er langt billigere og flere teknologiske løsninger for et fornybarskifte, siden den forrige store hovedrapporten fra FNs klimapanel i 2007.

— Fornybar energi kan ikke lenger anses som et nisjemarked. Fornybar må i løpet av noen få tiår ta en stor eller full andel av energimarkedet, sier Dr. Stephan Singer, WWF-direktør for verdens energipolitikk i en uttalelse.

Rapportens nøkkelpunkter:

Utslippsreduksjoner har ikke startet. Utslippene har økt med 2,2 prosent per år mellom 2000 og 2010, mot 1,3 fra 1970-2000.

Det er ikke for sent å gjøre tiltak for å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. 1,5 graders oppvarming kan også være mulig. Da må utslippsreduksjonen være 40-70 prosent lavere i 2050 enn 2010.

2000-2010 var tiåret for kull. Særlig Kina er den store utslippsdriveren og sto alene for halvparten av utslippsøkningene for CO2.

Et av scenarioene sier at 80 prosent av elektrisitetsproduksjonen i 2050 skal komme fra fornybare kilder. Fossile energikilder uten karbonlagring er helt faset ut i løpet av århundret.

Alt ligger til rette for vekst innen fornybare kilder, og det vil også være lønnsomt .

Energisparing vil fram mot 2050 spille en avgjørende rolle for å få ned karbonutslippene.

Å handle raskt vil være langt billigere enn å gjøre klimatiltak på et senere tidspunkt.

Samarbeid på tvers av landene vil være helt nødvendig for å nå utslippsmålene. Utslippsfordeling mellom landene kan være en mulighet for velstandsvekst i utviklingsland.