— Dette holder ikke mål, sier generalsekretær Terry Davis i Europarådet i en redegjørelse som Stavanger Aftenblad har fått tilgang til.

— Framgangsmåten ved å stole på diplomatiske forsikringer er en metode som etter mitt syn ikke er nøyaktig og god nok. Den gir ingen positiv eller tilfredsstillende beskyttelse og personvern slik det forutsettes ifølge Den europeiske konvensjon av menneskerettigheter, opplyser generalsekretæren.

Norge nevnes ikke direkte med navn i redegjørelsen fra Europarådets daglige leder. Det er imidlertid kjent at Utenriksdepartementet og norske myndigheter har hatt kontakt med og slått seg til ro med avvisende svar fra den amerikanske ambassade i Oslo angående de mystiske, amerikanske fangeflybesøkene på Sola, skriver Stavanger Aftenblad.

Terry Davis viser direkte til rapportene om ulovlige fangetransporter med fly som 37 av Europarådets 46 medlemsland måtte avgi til rådet. De aktuelle landene, inkludert Norge, måtte gi nye og grundigere forklaringer om fangetransportene innen 7. april etter å ha gitt utilfredsstillende førstesvar 1. mars i år.