INGEBJØRG JENSEN

Etter at BT i januar skrev en artikkelserie om bombeofrene på Laksevågs fortvilte kamp for krigspensjon, sto politikerne nærmest i kø med løfter om å rydde opp.

Fremst i rekken sto representanter for de tre regjeringspartiene. Nå er de mer ordknappe og sier at de jobber parallelt med NAVs gjennomgang av saken, men vil ikke si så mye før NAV har lagt frem sin rapport 15. juni.

For Laila Dåvøy er ikke det godt nok. Hun frykter at bombeofrene ikke får en rettferdig saksbehandling, og har derfor purret på statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

— Dom må vektlegges

Dåvøy mener det er grunn til å se nærmere på selve saksbehandlingen i krigspensjonssaker. Hun reagerer på at både NAV og Trygderetten mente at dommen i Gulating lagmannsrett i desember 2005, hvor en Holen-elev endelig ble tilkjent krigspensjon, ikke vil få konsekvenser for behandlingen av andre saker.

I sitt spørsmål til Hansen spør Dåvøy om NAV legger tilstrekkelig vekt på dommen, når de behandler krigspensjonssøkere fra Laksevåg.

Dåvøy viser også til at mange overlevende har fått avslag på søknader om krigspensjon, og at det er stilt spørsmål ved om avslagene skyldes en for streng regeltolkning og ved om relevant rettspraksis ikke gis tilstrekkelig vekt.

I brevet viser Dåvøy til påstanden om at forvaltningen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at Stortinget vedtok at det fra 1990 skulle bli lettere å få krigspensjon for psykiske senskader.

— En avgjørelse fra Gulating lagmannsrett som ga en overlevende fra Laksevåg medhold i krav om krigspensjon, tillegges etter det opplyste dessuten ikke rettskildeverdi i tilsvarende saker som gjelder søknad om krigspensjon til andre overlevende, skriver Dåvøy, og viser til uttalelsene til advokat Eva Drageset i BT 12. januar i år.

— Når det reises slik kritikk mot forvaltningen kan det være grunn til å se nærmere på saksbehandlingen, og det vil være interessant å få Statsrådens vurdering av praksis i saker om krigspensjon, mener Dåvøy.

Hansen svarer at departementets praksis først vil bli vurdert når NAV har lagt frem sin redegjørelse 15. juni.

— Jeg mener at statsråden i sitt svar åpner for å ta grep i forhold til den praksis som har vært brukt overfor blant andre Holen-barna. Det er bra, sier Dåvøy.

Ber om tall

BT har tidligere dokumentert at 22 av vel 30 Laksevågs-søkere, som har søkt krigspensjon etter 2000, har fått avslag. Likevel hevder både NAV og Arbeids- og inkluderingsdepartementet at de har fulgt stortingsvedtaket og blitt mer liberale i behandlingen av krigspensjonssøkerne fra Laksevåg etter 1990. Men så langt har de ikke vært villige til å legge frem tall som kan dokumentere påstanden. Laila Dåvøy sier at viktige fakta nå må legges på bordet:

— Det er viktig at det de har gjort blir dokumentert skikkelig, og da forventer jeg at tall for antall søkere, avslag og innvilgelser før og etter 1990 blir lagt frem som en del av NAVs rapport om egen praksis. Nå er det også ekstra viktig at statsråden vurderer saksbehandlernes praksis opp mot rettspraksis, slik den ble fastslått i dommen i Gulating lagmannsrett, mener Dåvøy

PRESSER PÅ: Laila Dåvøy har purret på regjeringens lovnader overfor Holen-barna. Hun mener statsråd Bjarne Håkon Hanssen nå viser vilje til å se på behandlingen de har fått. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND