Den øvre grensen for erstatning øker fra 200.000 kroner i dag til 981.800 kroner som tilsvarer 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ved å knytte erstatningen til grunnbeløpet i folketrygden, sikres en årlig oppjustering av grensen.

Loven trer i kraft 1. juli og erstatter en forskrift fra 1981. Lovfestingen omgjør ordningen fra å være en ordning basert på rimelighet til en rett som voldsofrene skal ha. Utmålingen av erstatningen skal knyttes tett opp til de alminnelige reglene i loven om skadeerstatning. Voldsofre vil blant annet ha krav på full erstatning for varig men, og ikke bare med en tredel av det beløpet som følger av skadeerstatningsloven.

NTB