Innsynsutvalget fastslår i et vedtak at Peder Martin Lysestøl "har lidd alvorlig skade som følge av overvåkingspoitiets virksomhet". Erstatningsbeløpet på 100.000 kroner er det høyeste utvalget kan gi.

— Jeg er ikke innstilt på å kjøre videre, sier Peder Martin Lysestøl til NTB.

Lysestøl har i mer enn 20 år kjempet - også i flere rettsinstanser - for å få fastslått at han var utsatt for ulovlig telefonavlytting. Han var aktiv i AKP-ml på 1970-tallet, og var blant annet leder i Palestinakomiteen.

Etter å ha fått beskjed om Innsynsutvalgets vedtak, er han fornøyd med "den politiske side av saken". Han er ikke like fornøyd med erstatningsbeløpet, men sier at han er "lite gira på en ny runde nå".

Store anstrengelser

Innsynsutvalget har til nå vedtatt å utbetale til sammen 950.000 kroner til i alt 19 personer som er blitt utsatt for ulovlig overvåking. I tillegg til Lysestøl får også en annen person maksimunsbeløpet på 100.000 kroner, mens en tredje person er tildelt 80.000 kroner.

Foreløpig er det ikke kjent hvem disse personene er. Innsynsutvalget gir ikke opplysninger om hvem som får erstatning.

Lysestøl har selv offentliggjort det brevet han har fått fra Innsynsutvalget. Der går det fram at utvalget i hans sak har lagt vekt på at telefonavlyttingen var ulovlig, at den ble avslørt i 1979, og at "Lysestøl har måttet vente i svært lang tid for å få dette bekreftet, og hatt store omkostninger og anstrengelser med dette".

Erstatningskrav

Sekretariatsleder for Innsynsutvalget, Knut Fosli, opplyser til NTB at utvalget til nå har fått 73 erstatningssøknader fra personer som mener at de har lidt skade på grunn av ulovlig overvåking.

Innsynsutvalget har av ulike grunner avvist eller avslått 30 av disse søknadene. Mange av erstatningssøknadene er ennå ikke ferdigbehandlet.

Rundt 1.950 personer har til nå søkt om innsyn i Overvåkingspolitiets mapper. Av disse sakene er 862 ferdigbehandlet, og 233 personer har fått innsyn. Noen har trukket søknaden, og i mange tilfeller viser det seg at det ikke finnes noen mappe.

Knut Fosli opplyser at 44 personer er nektet innsyn fordi overvåkingen har vært lovlig og i samsvar med instruksen.

Innsynsutvalget skal behandle flere saker på et nytt møte i første uke av oktober.